Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat - Mörrumsåns övre dalgång

Vy över en å som kantas av lövskog.

Vångaströmmarna vid Mörrumsån. Foto: Elisabet Wallsten/Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen beslutade den 19 november att bilda naturreservatet Mörrumsåns övre dalgång i Karlshamns och Olofströms kommuner. Naturreservatet består av 39 hektar land och vatten längs en knappt tre kilometer lång sträcka av den östra delen av Mörrumsåns dalgång, från Hovmansbygd norrut upp till länsgränsen mot Kronoberg.

Naturreservatet karaktäriseras av Mörrumsån med dess angränsande låglänta svämskogar och gräsmader samt blockrika dalsidor med ädellövskogar och blandskogar.

Mörrumsån är Blekinges största å och ett av Sveriges mest artrika vattendrag. Dalgångens sluttningar och branter har lång skoglig kontinuitet och hyser även de mycket höga naturvärden, med ett flertal rödlistade eller på andra sätt hänsynskrävande arter. Det finns också otaliga spår i ådalen efter äldre tiders småskaliga odlingslandskap.

Naturreservatet är lättillgängligt via den gång- och cykelled som genomkorsar naturreservatet i nord-sydlig riktning på en gammal banvall.

Karta över naturreservatets område.

Beslutet hålls tillgängligt på länsstyrelsens centraldiarium. Beslutet kan överklagas till regeringen, Miljödepartementet. Överklagan ska vara skriftlig och ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 17 december 2020 (Dnr 511-632-2018).

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30