Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utvidgning av naturreservatet Mörrumsåns dalgång

Björkar och andra träd i en skog med höstlöv på marken.

Foto: Elisabet Wallsten/Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen beslutade den 19 oktober 2020 om att utvidga naturreservatet Mörrumsåns dalgång i Karlshamns och Olofströms kommuner.

Naturreservatet Mörrumsåns dalgång sträcker sig drygt en mil längs Mörrumsån mellan Svängsta i söder och Hemsjö i norr. Utvidgningen omfattar cirka 15 hektar ädellövskogsdominerad mark i byarna Susekull och Hallandsboda. Skogarna domineras av ek och bok, med inslag av bland annat avenbok, lind, asp, björk och tall. Här finns ett rikt växt- och djurliv, inte minst bland lavar, mossor, svampar och insekter, som visar på att områdena har höga naturvärden och lång skoglig kontinuitet.

Beslutet hålls tillgängligt i länsstyrelsens centraldiarium och kan överklagas till regeringen, Miljödepartementet. Överklagan ska vara skriftlig och ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 20 november 2020 (diarienummer 511-1775-2018).

Kontakt