Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd i Blekinge vecka 41

Stolar och bord under parasoll utomhus på en servering, mörka moln i bakgrunden.

Generellt sett rapporteras medelgod till hög efterlevnad i de flesta verksamheter i Blekinge. Samtidigt fortsätter kommunerna att rapportera om minskad benägenhet att följa rekommendationer hos vissa åldersgrupper. Som gott exempel nämns möjligheten i en kommun att hålla uteserveringar öppna under vinterhalvåret för att minska risken för smittspridning.

I denna veckas rapportering finns en sammanfattning av den lägesbild som Länsstyrelsen Blekinge tagit fram om hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter följs i länet. Pressinformationen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor.

Sammanställningen gäller för föregående vecka och grundar sig på lägesbilder från Blekinges fem kommuner, näringslivet, Region Blekinge samt Blekingetrafiken. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet.

Försämrad efterlevnad bland äldre och unga vuxna

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medelgod efterlevnad med lokala variationer på restauranger, barer och caféer samt medelgod till hög efterlevnad med lokala variationer på hotell, campingplatser, butiker, gallerior, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål.

Kommunerna rapporterar fortsatt om ett avslappnat förhållningssätt till riktlinjerna, främst från yngre åldersgrupper men även från allmänheten i stort. Det rapporteras också om trängsel på uteställen på kvällar och att unga vuxna slarvar mest.

Det rapporteras också om att unga vuxna samt riskgruppen 70+ är mindre benägna att följa rekommendationer, riktlinjer och råd. En intensifiering av informationskampanjer efterfrågas från flera håll.

Generellt god efterlevnad i kollektivtrafik och skyddad natur

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge fortsatt om medelgod efterlevnad även om allmänheten har fortfarande har svårt att hålla avstånd till varandra på perronger och hållplatser.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel. Efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Vidtagna åtgärder och goda exempel

Kommunerna bedriver fortsatt tillsyn på krogar och restauranger. Kommunerna sprider även information till allmänheten via skyltar och affischer samt på sociala medier.

Som gott exempel lyfter vi fram att en kommun har gjort det möjligt för krögare att hålla uteserveringarna öppna även under höst och vinter, som ett led i att minska risken för smittspridning.

Ta del av alla våra sammanfattningar

Om uppdraget

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa upp hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt