Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport undersöker stenålderslämningar utanför Blekinges kust

En björkstubbe på havsbotten och dykares händer i bakgrunden.

10 400 år gammal björkstubbe på fem meters djup i segelfarled utanför Karlshamn. Foto: Arne Sjöström

Genom att undersöka havsbottnen i Östersjön kan vi få reda på mer om hur människor levde och verkade i Blekinge under äldre stenåldern. I en ny rapport beskrivs metodiken för arbetet med översvämmade landskap och hur läget ser ut i länet.

En stor del av Blekinges kustnära vatten består av markområden där människor levde under äldre stenåldern. Havet svämmade över områdena och bäddade in spåren efter människorna i skyddande sediment. Det gör att vi nu, tusentals år senare, letar efter möjligheten att studera hur människorna levde i Blekinge under äldre stenåldern.

På land finns det gott om kända boplatser, men ofta saknas det organiska materialet. Det bevaras å andra sidan bra i Östersjön. Det innebär att vi kan få veta mer om hur människorna levde och verkade om vi kan hitta boplatserna. Vi kanske också kan lära oss något om hur dåtidens klimatförändringar påverkade hur man levde.

Att arbeta med att hitta översvämmade landskap som kan innehålla boplatser handlar om att bygga kunskap och att analysera de pusselbitar som finns. Rapport som vi tagit fram är en del av detta arbete. I rapporten presenteras en metodik för att arbeta med översvämmade landskap och ett kunskapsunderlag presenteras. Länsstyrelsen Blekinge har beställt rapporten som en del i bedömningen om det finns tillräckligt med underlag för att göra ett riksintresse för kulturmiljö till havs. Detta har skett i samråd med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Skåne.

Rapporten visar att det finns en stor arkeologisk potential i Blekinge, av både nationellt och internationellt intresse. Underlaget är ännu inte tillräckligt omfattande för att besluta om riksintresse, men arbetet med att lokalisera boplatsområden fortsätter.

Kontakt