Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd i Blekinge vecka 40

Uteservering under sommaren med mycket folk

Efterlevnaden i Blekinge fortsätter att ligga på medelgod till hög, men med viss försämring vad gäller att följa rekommendationer.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Blekinges fem kommuner, näringslivet, Region Blekinge samt Blekingetrafiken. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet.

Generellt hög efterlevnad men med variationer

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medelgod efterlevnad med lokala variationer på restauranger, barer och caféer. Man rapporterar fortsatt om medelgod till hög efterlevnad med lokala variationer på hotell, campingplatser, butiker, gallerior, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål.

Kommunerna rapporterar om ett avslappnat förhållningssätt till riktlinjerna, främst från yngre åldersgrupper men även från allmänheten i stort. Det rapporteras om trängsel på uteställen på kvällar och att unga vuxna är de som slarvar mest just nu. Tillsyn på krogar och restauranger har ökat.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge fortsatt om medelgod efterlevnad även om allmänheten har fortfarande har svårt att hålla avstånd till varandra på perronger och hållplatser.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel. Efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Ta del av alla våra sammanfattningar

Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/blekinge

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt