Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 37 samt goda exempel på åtgärder

Uteservering under sommaren med mycket folk

Senaste rapporteringen visar variationer i hur rekommendationer och riktlinjer efterlevs. ”Coronatröttheten” fortsätter och det finns behov av fortsatt information om bland annat trängsel. Varuutlämning på parkering, i stället för inne i butik, är ett gott exempel på åtgärd, för att bidra till minskad smittspridning.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanfattningen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor. Den nationella sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Goda exempel som berörs är exempel som kommuner och aktörer tycker har gett särskild effekt för efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen v. 36.

Rapportering visar på variationer

Några kommuner rapporterar om en medelgod till hög, andra om låg efterlevnad i olika situationer. En kommun rapporterar om trängsel i kollektivtrafiken och en kommun rapporterar om låg efterlevnad i riskgruppen 70+.

Kollektivtrafiken

Regionen rapporterar fortsatt om medelgod till hög efterlevnad och uppmanar allmänheten att, om möjligt, välja annat sätt att resa än med kollektivtrafik under morgonrusningen för att undvika trängsel.

Goda exempel och vidtagna åtgärder

Bland annat erbjuder butiker swishbetalning och varuutlämning på parkering. En kommun har tagit fram affischer med QR-koder till Folkhälsomyndighetens information på olika språk. Att bjuda in samhällsaktörer till krisledningsstaben, för att ta del av information kring bland annat sociala frågor, är ett annat gott exempel.

En kommun i Blekinge har ställt ut rengöringsmedel i särskilda städlådor som föreningar kan använda för avtorkning av utrustning före användning. Lösningen finns i samtliga idrottshallar i kommunen.

För fler goda exempel se länkad sammanfattning.

Ta del av den nationella sammanfattningen

Ta del av Blekinges veckovisa sammanfattningar

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/blekinge.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt