Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

EU-miljoner till betesmarker och ängar

Gula och vita blommor på en äng.

Länsstyrelsen Blekinge har tillsammans med nio samarbetspartners fått projektmedel av EU för att restaurera värdefulla ängs- och betesmarker. Projektet ska pågå i nästan sju år och har en total budget på cirka 150 miljoner kronor. Budgeten för Blekinge är ungefär 13 miljoner kronor.

Förändrade förutsättningar i jordbruket gör att det i dag finns stora arealer av ängs- och betesmarker som inte brukas. Dessa marker är fortfarande biologiskt värdefulla, men kräver lite extra arbete för att åter kunna brukas. Därför har nio länsstyrelser tillsammans med Naturvårdsverket ansökt och beviljats cirka 15 miljoner euro i projektmedel av EU:s LIFE-fond i syfte att restaurera drygt 1 100 hektar värdefull mark i 76 olika områden i Sverige. Samtliga områden ingår i Natura 2000 som är EU:s nätverk av skyddad natur.

– Det känns väldigt roligt och spännande att tillsammans med markägare och djurhållare restaurera betesmarker och ängar. Samarbetet mellan så många länsstyrelser är alltid givande och utvecklande. Det är också viktigt att vi genom LIFE-projekt kan växla upp våra nationella medel med EU-medel säger Markus Forslund, avdelningschef på Länsstyrelsen Blekinge.

I Blekinge är det främst trädklädda betesmarker och hedar i utvalda Natura 2000-områden som restaureras. På de flesta platser kommer restaureringen bestå av att ta bort igenväxning och stängsla för att få betesdjur på plats. Länsstyrelsen Blekinge har även inlett ett samarbete med Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby för att säkra att det finns entreprenörer som kan och vill jobba med naturvård, restaurering och skötsel av värdefulla naturområden i framtiden.

Projektet kallas för RestoRED och har Länsstyrelsen Östergötland som så kallad lead partner. Övriga länsstyrelser som ingår i projektet är Blekinge, Jämtland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland och Västra Götaland. Projektet kommer att starta 2021 och pågå till 2027. Första året kommer till stor del att användas till planering. Det kommer att dröja ytterligare en tid innan konkreta åtgärder såsom röjning, gallring och stängsling påbörjas.

Kontakt