Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 36 samt goda exempel på åtgärder

Uteservering under sommaren med mycket folk

Senaste rapporteringen visar en försämrad efterlevnad bland äldre och skolungdomar - däremot är efterlevnaden hög bland äldre i kollektivtrafiken.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanfattningen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Goda exempel som berörs är exempel som kommuner och aktörer tycker har gett särskild effekt för efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen v. 35.

Försämrad efterlevnad bland äldre och skolungdomar

Majoriteten av länen fortsätter att rapportera medel till hög efterlevnad av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Däremot ser ett par län en försämrad efterlevnad bland äldre som rör sig mer på platser där många samlas. Några län rapporterar även om sämre efterlevnad bland unga nu när skolorna har startat.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Vad gäller resande med kollektivtrafiken uppges en hög efterlevnad i åldersgruppen 70+. Enligt rapporteringen undviker denna åldersgrupp att resa under tider då det kan uppstå trängsel. Flera län rapporterar om en låg efterlevnad av handhygien på bussar och detta uppges bero på avsaknad av tvättmöjligheter.

Iakttagelser i samband med tillsynsbesök

Observationer vid tillsynsbesök vittnar generellt om hög efterlevnad. Antalet förfrågningar till polisen om att arrangera offentliga sammankomster har ökat. Trots detta rapporterar flera län att publika evenemang har ställts in.

Goda exempel

En mängd olika exempel har rapporterats in under veckan. Bland annat använder sig flera län av uppmärkta värdar som rör sig i samhället och påminner allmänheten, på olika språk, om att hålla avstånd. Några län digitaliserar olika arrangemang och skapar digitala rundvandringar. Vid restaurangbesök är beställning och betalning via app ett annat gott exempel som rapporterats in. För att minska trängsel i skolkorridorer delar vissa skolor upp korridorerna i två riktningar som är enkelriktade.

Goda exempel i kollektivtrafiken

Förutom goda dialoger mellan kollektivtrafik och kommuner använder sig flera kollektivtrafikbolag av värdar och avspärrningar för att minska trängsel. En mängd olika kampanjer om gratisåkning, gå/cykla-uppmaningar och liknande kampanjer har rapporterats in som goda exempel. I några län publicerar kollektivtrafikbolagen information om vilka turer som är mest belastade samt använder sig av livekartor som visar beläggning på bussar och lokala tåg.

För fler goda exempel se länkad sammanfattning.

Här kan du läsa den nationella sammanfattningen för vecka 36

Ta del av Blekinges veckosammanfattningar

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontaktpersoner


Marcus Björklund
Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen Skåne
Telefon: 010 - 224 126 0

E-post till Marcus Björklund

Kontakt