Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteter och inrikesresor vecka 35 samt goda exempel på åtgärder

Senaste rapporteringen visar på en generellt hög efterlevnad, speciellt då turistsäsongen börjar avta. Flera län, kommuner och andra aktörer lyfter goda exempel på åtgärder. Bland annat informationsinsatser, förstärkt kapacitet i kollektivtrafiken inför skolstarten och anpassningar på arbetsplatser.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanfattningen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Goda exempel som berörs är exempel som kommuner och aktörer tycker har gett särskild effekt för efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen v. 34.

En generellt hög efterlevnad

Majoriteten av länen rapporterar medel till hög efterlevnad av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Några län upplever en förbättrad efterlevnad och detta är framförallt kopplat till färre personer i rörelse på turistmål.

Iakttagelser i samband med tillsynsbesök

Observationer vid tillsynsbesök vittnar generellt om hög efterlevnad och ger bilden av att verksamheter och restauranger tagit till sig av föreskrifter. Några län rapporterar dock att sociala sammanhang som tidigare varit digitala nu har övergått till fysiska träffar.

Trängsel i kollektivtrafiken

Riktlinjer om att informera resenärer i kollektivtrafiken rapporteras följs i hög grad men när det gäller att hålla avstånd rapporteras efterlevnaden som medel då trängsel uppstår. Efterlevnaden uppges vara låg när det gäller att undvika resor vid rusningstrafik trots uppmuntran att välja andra avgångar.

Behov av åtgärder som rapporteras är bland annat nationella riktlinjer på vad som är trängsel i kollektivtrafik samt ett behov av att omfördela fordon från lägre antal resande till mer belastade områden.

Goda exempel

Flera aktörer har arbetat med kommunikativa åtgärder, bland annat har flera kommuner, regioner och länsstyrelser gjort filmer med lokala profiler som uppmanar till att hålla ut och fortsatt följa myndigheternas rekommendationer som har fått stor spridning i sociala medier. Vissa kommuner har också arrangerat samlade fjärrutbildningar om covid-19 för personal inom social omsorg. Ett annat exempel som lyfts fram av några aktörer är anpassning av fika/lunchtider på arbetsplatser.

Goda exempel i kollektivtrafiken

Förutom en mängd olika informativa åtgärder i form av exempelvis skyltar, kampanjer, resevärdar och kommunikation via internet/sociala medier har flera aktörer infört på- och avstigning genom de bakre dörrarna. Några aktörer har också förstärkt kapaciteten inför skolstart och infört justerade schematider för elever för att förebygga trängsel i kollektivtrafiken. Man har också arbetat med uppmuntran till elever att gå eller cykla till skolan.

För fler goda exempel se länkad sammanfattning.

Här kan du läsa den nationella sammanfattningen för vecka 35

Ta del av Blekinges veckosammanfattningar

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsen Blekinge och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/blekinge

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontaktpersoner

Marcus Björklund
Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen Skåne
Telefon: 224 126 0

E-post till Marcus Björklund

Kontakt