Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut vecka 34

Senaste rapporteringen visar att folk inte alltid håller avstånd i kollektivtrafiken och vid stränder.

Detta är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Blekinges fem kommuner, näringslivet, Region Blekinge samt Blekingetrafiken. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan olika aktörer, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 34.

Vädret fortsätter att påverka

Rapportering om en lägre efterlevnadgrad vid barer och restauranger samt vid ökad alkoholkonsumtion fortsätter, likaså en lägre efterlevnadgrad vad gäller att hålla avstånd vid stränder. Kommunerna rapporterar också om en medelgod efterlevnad vid butiker och gallerior, där många rör sig och inte alltid håller avstånd. Det finns fortsatt en tendens att åldersgruppen 70+ rör sig mer ute i samhället.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken varierar

Det rapporteras om medelgod efterlevnad vad gäller allmänhetens förmåga att hålla avstånd i lokal och regional kollektivtrafik. På skärgårdsbåtarna har man tvingats neka resenärer att följa med beroende på befarad trängsel.

Ta del av Blekinges veckosammanfattningar

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsen Blekinge och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/blekinge

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontaktperson

Länsstyrelsen Blekinges stabschef
Telefon: 010-224 00 00 (växel)
E-post: stab.blekinge@lansstyrelsen.se

Kontakt