Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 33

Denna vecka rapporterar länen in både positiva och negativa förändringar när det gäller efterlevnaden. Tröttheten att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer fortsätter och ungdomar uppges vara sämre än resten av åldersgrupperna på att hålla avstånd. Även när det gäller kollektivtrafiken uppger länen att efterlevnaden är lägre.

Detta är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 32.

Efterlevnaden varierar i de flesta län

En del län uppger att det har blivit en positiv förändring med en högre efterlevnad, medan andra länsstyrelser uppger en lägre efterlevnadsgrad och att det pågår en negativ trend när det gäller att följa Folkhälsomyndigheternas riktlinjer och rekommendationer.

Efterlevnaden fortsätter att variera beroende på väder. Vid dåligt väder uppstår trängsel och köbildning i gallerior och butiker. Medan det vid fint väder uppstår trängsel vid stränder och badplatser. Vissa län rapporterar trängsel i parker och naturområden samt i fjällområden.

Vissa åldersgrupper är sämre på att följa riktlinjer

Det rapporteras om att ungdomar är minst benägna att hålla avstånd och det verkar också uppstå olika syn mellan ungdomar och näringsidkare vad exempelvis ”sällskap” betyder. Flera län har angett att även riskgruppen 70+ har blivit sämre på att följa riktlinjerna och att denna åldersgrupp har börjat röra sig mer ute i samhället.

Behov av åtgärder

Flera län rapporterar om behov av skarpare riktlinjer när det gäller trängsel på stränder och i kollektivtrafik. De efterfrågar också möjligheter för kommuner att avbryta verksamhet som påverkar efterlevnaden negativt. Några län efterfrågar information/kampanjer kopplat till att semestern tar slut och skolorna startar.

Lägre efterlevnad i kollektivtrafiken

Några län rapporterar om försämrad efterlevnad i kollektivtrafiken på grund av ”coronatrötthet” eller ökat turistresande. Flera län uppger även att trängsel uppstått i rusningstid eller till och från populära besöksmål och i ankomsthallar.

Vidtagna åtgärder i kollektivtrafiken

Informationsinsatserna till resenärer om riktlinjerna har varit omfattande i de flesta län. Det finns bland annat appar och webbsidor som visar den aktuella beläggningen i kollektivtrafiken i vissa regioner. Flera län rapporterar att man arbetar riktat mot skolelever och ungdomar för att uppmuntra till bättre efterlevnad och att använda andra färdsätt än kollektivtrafiken. På flyg finns möjligheten att köpa munskydd.

Behov av åtgärder i kollektivtrafiken

Det rapporteras om ett behov av att hitta former för att motverka trängsel i kollektivtrafiken när skolterminen börjar. Några regioner rapporterar att man varit i kontakt med kommunerna för att till exempel senarelägga skoldagen för att minska trycket i rusningstid, med blandat resultat. Behovet att stänga vissa utflyktsmål om det inte går att hindra trängsel i kollektivtrafiken är också en åtgärd som länen lyfter fram.

Läget i Blekinge vecka 33

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medel till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, campingplatser, stränder, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. Efterlevnaden i butiker och gallerior är medelgod. Vid köbildning till uteställen på kvällar rapporteras det fortsatt om låg efterlevnad från allmänheten, främst i samband med alkoholförtäring. Den senaste veckan har visat låg efterlevnad från allmänheten vid stränder och det rapporteras även om att riskgruppen 70+ har blivit sämre på att följa riktlinjerna.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik samt när det gäller att hålla avstånd rapporterar Region Blekinge om medelgod efterlevnad. På skärgårdsbåtarna har man tvingats neka resenärer att följa med beroende på befarad trängsel. I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel och efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Här kan du läsa sammanfattningen för Blekinge län vecka 33

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontaktpersoner


Fredrik Kristell
Krisledningschef, Länsstyrelsen Skåne
Telefon: 010- 224 12 32

E-post till Fredrik Kristell

Kontakt