Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 30

Efterlevnaden är fortsatt generellt hög men försiktighetsåtgärderna rapporterats ha minskat något bland allmänheten. Det finns en oro för ökad trängsel i kollektivtrafiken vid kommande skolstart och när människor återvänder från semestern. Mer än hälften av alla län har rapporterat att det finns stort informationsbehov för att öka efterlevnaden, och flera aktörer lyfter även behovet av mer nationellt samordnade informationsinsatser.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner.

Generellt hög efterlevnad

De flesta län bedömer att efterlevnaden generellt är hög men att det varierar mellan olika kommuner och platser. På turistmål och på platser med mycket folk i rörelse är efterlevnaden lägre och en ökad trängsel upplevs. Flera län fortsätter att rapportera att turister är mindre benägna att följa rekommendationerna än bofasta.

Efterlevnaden för olika platser varierar beroende på väder och det rapporteras att det upplevs vara svårare att upprätthålla avstånd vid restauranger och barer under kvällstid.

Försiktighetsåtgärder har minskat bland allmänheten

Flera län rapporterar att försiktighetsåtgärderna har minskat bland allmänheten i alla åldrar. En vanlig tolkning är att människor tycks vara trötta på att hålla avstånd. Det finns även en oförsiktighet bland unga personer som tror sig haft covid-19.

Hög efterlevnad i kollektivtrafik

Generellt upplevs en hög efterlevnad av rekommendationerna vid kollektivtrafik. Resenärer följer riktlinjer och rekommendationer men med vissa brister hos yngre resenärer. Beläggningsgraden rapporteras vara svår att förutspå och anpassa sig efter då det periodvis är trängsel vid inställda turer och rusningstrafik. Det rapporteras om en oro för en ökad trängsel i kollektivtrafiken i samband med skolstart.

Åtgärder har vidtagits i stor utsträckning

Flera län rapporterar att åtgärder har vidtagits i stor utsträckning. Flera kommuner använder sig av ”trängselvakter” för att sprida information om att hålla avstånd. Generellt finns det utökade möjligheter till handhygien vid allmänna platser och flertalet verksamheter har införskaffat avståndsmarkeringar och informationsskyltar. Flera län rapporterar även om de löpande kommunikations- och informationsinsatserna som sker via olika kanaler och på flera språk.

Behov av åtgärder

Mer än hälften av alla län har rapporterat att det finns ett stort informationsbehov för att kunna uppnå en högre efterlevnad. Det rapporteras om ett behov av information på olika språk, individens ansvar, verksamhetsspecifik information och ny information som allmänheten inte har sett tidigare. Flera aktörer lyfter även behovet av mer nationellt samordnade informationsinsatser.

Flera län upplever ett behov av att Folkhälsomyndigheten förtydligar riktlinjerna för trängsel i butiker, vid stränder och på turistmål. Ett antal län bedömer att det finns ett behov av stöd för att motivera allmänheten att fortsätta efterleva rekommendationerna.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 30

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontaktpersoner


Marcus Björklund
Beredskapsdirektör
Telefon: 010 - 224 126 0
E-post till Marcus Björklund

Kontakt