Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fyra sydsvenska län kraftsamlar för att rädda fisket i södra Östersjön

Två fiskebåtar på öppet vatten

Åtta länder ser södra Östersjön som en livsnerv, en förutsättning för att djur, natur, människor och verksamheter överhuvudtaget ska existera. Och cirka 90 miljoner människor runt om detta innanhav i norra Europa, har en direkt påverkan på hur allt liv i vattnen mår. De flesta av oss vet idag att Östersjön inte mår speciellt bra.

Det är inte längre en fråga om vad vi vill göra för insatser utan snarare om vilka vi måste göra för att inte södra Östersjön ska nå en punkt där det inte längre går att rädda kustfisket. Orsakerna till Östersjöns ekologiska problem är många och till stor del okända. Addera till det att havets förmåga att stå emot miljöbelastningar verkar bli sämre och sämre.

Hela ekosystemet visar upp många och extremt tydliga signaler på obalans som exempelvis kollapsen av torsken, tiaminbrist hos mängder av organismer, parasiter i fisken, storspigg som konkurrerar ut annan fisk och mycket annat. Som om inte denna direkta miljöpåverkan i sig vore nog, hotas också den småskaliga fiskenäringen med betydande bortfall och i många fall i sådan omfattning att individers hela fiskeinkomst försvinner.

I Blekinge har torskfisket nästan helt försvunnit och det totala årsvärdet på det småskaliga fisket, gått från 26 miljoner kronor 2018 till 13 miljoner kronor 2020. I Skåne och Kalmar är trenden väldigt lik den i Blekinge medan det på Gotland framförallt är de yngsta fiskarna, de mellan 21 och 30 år, som drabbats hårdast. I samtliga län är trenden kraftigt vikande intäkter och nära nog inget tillskott av yngre fiskare.

Länsstyrelserna i Blekinge, Skåne, Kalmar och Gotland väljer nu att intensifiera dialogen med Jordbruksverket och Havs- och Vattenmyndigheten genom att bjuda in till en dialog.

- Detta är inte längre någon annans angelägenhet utan handlar om vår omedelbara miljö och försörjning. Det är inte någonstans långt bort utan det händer precis utanför vår dörr. Vi har ett gemensamt ansvar gentemot inte bara länets fiskare utan också mot framtida generationer av kustfiskare, säger Blekinges landshövding Sten Nordin.

De fyra sydsvenska länen har tillsammans tagit fram förslag på insatser som kan utföras gemensamt av myndigheterna och som alla syftar till att vända trenden för miljön i allmänhet och det småskaliga fisket i synnerhet. Förslaget innehåller insatser som alternativa fiskemöjligheter, utökad forskning, omfördelning av medel, alternativa inkomstmöjligheter, förändrat regelverk med mera.

- Tiden är kommen för att i ökad omfattning tillämpa försiktighetsprincipen, säger landshövding Sten Nordin.

Kontakt