Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett enat Blekinge för fler bostäder

Underskrifrt av gemensamma intentioner för bostadsbyggande i Blekinge

Blekinges kommuner har träffat en unik överenskommelse för att öka bostadsbyggandet i länet. I dag på residenset signerades dokumentet som beskriver de gemensamma åtgärderna som kommunstyrelsen i respektive kommun ställer sig bakom.

Efter två års arbete med att ta ett samlat grepp och på bred front driva en process med övergripande syfte att få fart på bostadsbyggandet i länet var det dags för Blekinges kommuner att skriva under dokumentet som kommunstyrelsen i respektive kommun godkänt.

Representanter och ansvariga inom byggbranschen, både privat och offentlig, branschföreningar, myndigheter, kommunala tjänstemän och politiker har varit med och bidragit med tankar och idéer på möten och konferenser som länsstyrelsen arrangerat. Allt det har sedan ytterligare knådats och till slut lett fram till ett antal föreslagna åtgärder som är kopplade till de fem intentionerna som kommunerna nu gemensamt ställer sig bakom.

- Under arbetets gång har många bra punkter identifierats. Vi har fokuserat på det som är möjligt att göra något åt på regional nivå och som förhoppningsvis kan bidra till att minska den bostadsbrist som är ett faktum i Blekinges alla kommuner. Det handlar om att både förenkla och samarbeta kring de här frågorna, nu drar vi åt samma håll, säger Lena Stävmo, projektledare för Bygga mer i Blekinge och utvecklingsstrateg på Länsstyrelsen Blekinge.

Åtgärderna handlar om allt från länsgemensam inventering av byggbar mark för bostäder, kortare handläggningstider hos både länsstyrelse och kommun, se över interna rutiner vid antagande av detaljplan för att skapa snabbare handläggning, hitta vägar att minska produktionskostnader till att utreda förutsättningarna för att starta ett byggcollege i Blekinge. De fem blekingekommunerna går nu även samman och bildar ett gemensamt Byggråd som förutom att stimulera produktion av nya bostäder även gemensamt ska ta initiativ för att etablera nya bostadsorter och utveckla redan befintliga orter som kan medverka till en ökad integrering av arbetsmarknaden i länet.

Länsstyrelsen Blekinges roll i det fortsatta arbetet är att som tidigare, utifrån sitt regeringsuppdrag, hjälpa till att samordna processen för att öka bostadsbyggandet i länet.

De gemensamma intentionernas rubriker är:
1. Utveckla möjligheterna att bygga – tillgång till byggbar mark.
2. Översiktsplanering/Detaljplanerna.
3. Produktionskostnader och finansiering.
4. Kompetensförsörjning.
5. Samverkan.

Kontakt