Publiceringsdatum: 10 juni 2019

Senast uppdaterad: måndag 10 juni, 08.09

Ny rapport om vattenanknutna kulturmiljöer i Skräbeåns avrinningsområde

Kulturmiljö Skräbeån 

Rapporten behandlar vattenanknutna kulturmiljöer såsom kvarnar, kraftverk och industrier som ligger utmed de tre åarna Holjeån, Snövlebodaån och Vilshultsån.

Rapporten har tagits fram inom projektet Kulturmiljö och Vattenförvaltning i Blekinge, Kronoberg och Skåne, som bland annat tar fram kunskapsunderlag för sådana här miljöer. Anledningen är att det händer mycket i våra vattendrag just nu, med olika biotopvårdsåtgärder som t.ex. åtgärdande av vandringshinder som dammvallar.

Samtidigt som dammarna utgör hinder för fisk och andra vattenlevande organismer är de också delar av ofta månghundraåriga kulturmiljöer och som utgör en viktig del av vårt kulturarv. Därför behövs också hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena när förändringar görs i dessa miljöer och då kan rapporten fungera som ett underlag.

Rapporten i sin helhetPDF

Kontakt