Publiceringsdatum: 14 maj 2019

Senast uppdaterad: tisdag 14 maj, 14.00

Anlägger favoritmiljöer för ekoxar

Anläggning av ekoxekompost

Inom Life-projektet Bridging the Gap pågår just nu anläggning av ekoxekomposter i Blekinge – ett sorts BB för ekoxar. Med träd från förra årets gallring skapar länsstyrelsen på konstgjord väg en gynnsam livsmiljö för både ekoxar andra vedlevande insekter.

Sammanlagt ska 33 stycken ekoxekomposter anläggas i sju områden i Blekinge. Under tisdagen var Länsstyrelsen Blekinge på plats i Valje naturreservat i Sölvesborgs kommun för att bygga ekoxekomposter.

Så fungerar ekoxekomposter
Ett antal ek- och björkstockar grävs delvis ner i marken i solbelysta lägen. Större delen av stockarna kommer från naturvårdsgallringar som genomförts i projektet. Runt om och mellan stockarna hälls ekspån och ekflis. Ekoxens larver kryper omkring under marken i spånet och äter av detta och så småningom även av stockarna när de förmultnar. Förhoppningen är att ekoxar ska hitta till komposterna redan till sommar för att lägga sina ägg. Ekoxen lever sedan som larv i fyra-fem år innan den utvecklas till en fullbildad ekoxe.

Projektet Life Bridging the Gap
Sedan 2016 pågår ett Life-projekt med fokus på restaurering av ekmiljöer. I Blekinge är det områdena Gö, Haglö, Johannishus åsar, Knösö, Kummeln, Sonekulla, Tromtö och Valje som ingår i projektet. Life-projektet Bridging the Gap genomförs av länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar, Östergötland och Linköpings kommun. Projektet arbetar i värdefulla ekmiljöer och ska förstärka deras värden så att de kan hysa samma värdefulla arter och finnas kvar i framtiden.

Bland annat arbetar man med att:

  • Restaurera igenväxta ekmarker.
  • Plantera ekar i områden som saknar ekföryngring.
  • Skapa död ved för att försöka överbrygga glappet i åldersstrukturen.
  • Skapa död ved på artificiell väg för att öka förutsättningarna för vissa ovanliga skalbaggar att fortleva. (veteranisering, mulmholkar, ekoxekomposter)

Kontakt