Publiceringsdatum: 19 mars 2019

Senast uppdaterad: tisdag 19 mars, 15.31

Enkät till barn ska undersöka miljöns påverkan på hälsan

Mor och dotter matar änder

Hur ofta barn vistas i grönområden, ifall de upplever besvär av inomhusmiljön hemma, eller om de störs av trafikbuller. Det är några av frågorna i årets stora miljöhälsoenkät. Den här veckan skickas den ut till drygt 3 700 barn och vårdnadshavare i Blekinge för att kartlägga hur barn påverkas av miljön som de vistas i.

Frågorna om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor är en del av den nationella miljöhälsoenkät som Folkhälsomyndigheten skickar ut till slumpvis utvalda barn i hela Sverige vart åttonde år. Målet med den nationella miljöhälsoenkäten är att kartlägga miljö- och hälsosituationen för barn i Sverige.

Miljöhälsoenkäter har skickats ut till olika målgrupper vart fjärde år sedan 1999.Varannan gång vänder sig enkäten till vuxna och varannan gång till barn. Frågorna rör hälsa och besvär kopplade till bland annat inomhusmiljö, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och klimatförändringar.

Resultaten från miljöhälsoenkäten används i arbetet med att förebygga miljöfaktorers negativa påverkan på människors hälsa och främja deras positiva inverkan. Informationen från undersökningen kommer användas som underlag för samhällsplanering, för prioritering av åtgärder inom bland annat miljö- och hälsoskydd samt som indikatorer för att följa upp Sveriges miljö- och folkhälsomål.

För att informationen från undersökningen ska bli representativa för Blekinge, för att vi ska kunna jämföra resultatet med andra regioners resultat samt resultat från tidigare undersökningar är det önskvärt att så många som möjligt svarar på enkäten. Länsstyrelsen Blekinge och Region Blekinge har därför valt att utöka studien i Blekinge så att den här går till alla vårdnadshavare som har barn i åldrarna 6–10 månader, 4 år och 12 år. Enkätsvaren i Blekinge kommer ligga till grund för en regional miljöhälsorapport som kommer att sammanställas av Arbets- och miljömedicin Syd.

Mer information om uppföljning av miljöhälsa finns på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resultat från tidigare regionala miljöhälsoenkäter finns på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats under programområde Hälsorelaterad miljöövervakning, Miljöhälsorapporter.

För frågor och ytterligare upplysningar är ni välkomna att kontakta:

Kristoffer Mattisson, forskare och miljöhygieniker vid Arbets- och miljömedicin Syd, tel 046-17 72 88

Anna-Karin Bilén, miljömålssamordnare/miljöövervakning – hälsa och luft vid Länsstyrelsen Blekinge, tel 010-224 01 19

Pia Lindahl, miljö och hållbarhetschef vid Region Blekinge, tel 0455-73 41 01

Kontakt