Publiceringsdatum: 13 december 2018

Senast uppdaterad: torsdag 13 december, 09.53

Blekinges gäddor ska skyddas

Mot bakgrund av att det finns allt färre kustlekande gäddor i våra vatten samtidigt som fisketrycket från både fritidsfisket och yrkesfisket på gädda ökar, lämnar Länsstyrelsen Blekinge ett förslag på förvaltningsåtgärder till Havs -och Vattenmyndigheten.

- Nu skickar vi ut ett förslag om att freda ett antal grunda havsvikar i länet för att skydda gäddornas lekområden. Förslaget är noga genomtänkt och framtaget i dialog med olika parter för att fånga deras synpunkter. Detta är nödvändigt för att skydda gäddan och värna om bestånden, säger landshövding Sten Nordin.

Genom att inrätta nya fredningsområden och förlänga fredningstiden inom befintliga fredningsområden kan bestånd av kustlekande gädda skyddas inför och under lek. Förvaltningsåtgärderna förväntas leda till minskad fiskeridödlighet och minskad störning för kustlekande gädda inför och under lek. Vilket förbättrar förutsättningarna för framgångsrik rekrytering.

Mot bakgrund av gäddans roll som ekologisk och socioekonomisk nyckelart i Blekinges kustnära ekosystem och de naturvårdsinsatser som har utförts för att främja gäddbestånden är en fungerande förvaltning högst relevant. Ett välmående gäddbestånd förbättrar förutsättningarna för friskare vatten i Östersjön. Det medför också möjligheter till rekreation samt potential för utveckling av ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och fritidsfiske, aktiviteter som är värdefulla för att bevara en levande landsbygd och skärgård.

Förslaget har varit på en remissrunda i länet innan den nu lämnas till Havs- och Vattenmyndigheten. Det är endast Havs- och Vattenmyndigheten som får besluta om förvaltningsåtgärder i form av fiskeregler som till exempel fredningsområden. Därefter är det upp till Havs- och Vattenmyndigheten hur de väljer att hantera förslaget.

Mer om förslagets innehåll

Länsstyrelsen föreslår att tio fredningsområden inrättas där allt fiske är förbjudet under perioden 1 januari-31 maj med undantag av yrkesfiske med licens efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt.

Läs hela förslaget härPDF

Vidare föreslås att fredningstiden för åtta befintliga fredningsområden, som har inrättats i anslutning till åmynningar till skydd för havsöring, förlängs till 15 september-31 maj. Under perioden föreslås allt fiske vara förbjudet med undantag av yrkesfiske med licens efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt. För det befintliga fredningsområdet Gallerydaån föreslås ett undantag för yrkesfiske med licens efter lax som utövas med stöd av enskild fiskerätt under perioden 16 mars - 31 maj.

Därtill föreslås att allt fiske efter gädda och abborre är förbjudet i kustvattenområdet från Kalmar län ner till Torhamns udde under perioden 1 april - 31 maj.

Förvaltningsåtgärderna föreslås gälla i fem år med början år 2019 för att ge möjlighet till utvärdering, varefter omprövning skall ske.

Kontakt