Publiceringsdatum: 1 oktober 2018

Senast uppdaterad: måndag 1 oktober, 11.46

Remiss av Plattform för arbetet med grön infrastruktur i Blekinge län

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett relativt nytt begrepp som handlar om att kartlägga nätverk av natur så att växter och djur kan leva och förflytta sig i ett föränderligt landskap. Olika arter behöver olika livsmiljöer och spridningsvägar mellan platser för att få skydd, hitta mat och fortplanta sig.

I plattformen presenteras länets olika naturmiljöer, kartläggning av naturvärden, samt vilka hot och utmaningar det finns för de olika naturmiljöerna. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera även i ett förändrat klimat.

Många av naturens gratistjänster som ger människan nyttor tar vi ofta tar för givna, till exempel pollinering som är viktigt för matproduktion. Pollinering och många andra nyttor som vi får av naturen, så kallade ekosystemtjänster, till exempel luftrening, vattenreglering och bioenergi är alla beroende av fungerande ekosystem.

Arbetet ska ge stöd, kunskap och inspiration till hur den gröna infrastrukturen och ekosystemtjänster kan beaktas till exempel vid fysisk planering och prövning, prioritering av naturvårdsinsatser hos både offentliga och privata aktörer, och vid övrig mark- och vattenanvändning.

– Kartläggningen av värdefull natur som nu pågår i hela landet ska ge ett nytt helhetsperspektiv på naturvärdena i landskapet. Egentligen är det inte något nytt utan handlar mer om hur man kan samordna allt arbetet som redan nu görs i landskapet i form av olika naturvårdsåtgärder och tillsammans arbeta smartare. Rätt åtgärd på rätt plats, kort och gott, säger Jonas Warhammar, samordnare för arbetet med grön infrastruktur.

Plattformen för arbetet med grön infrastruktur bör ses som ett första steg, där framtagande av kunskapsunderlag utgör en viktig del. Det fortsatt arbetet innehåller bland annat information, framtagande av åtgärder och dialog- och förankringsprocesser. Arbetet med grön infrastruktur måste bedrivas långsiktigt för att bli framgångsrikt.

Förslaget går nu ut till remiss till myndigheter, kommuner, föreningar, organisationer och andra berörda. Remisstiden går ut 1 mars nästa år.

Mer information finns här

Kontakt

Grön infrastruktur

E-post till groninfrastruktur.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon växel 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30