Publiceringsdatum: 1 oktober 2018

Senast uppdaterad: måndag 1 oktober, 14.57

Pressinbjudan - Restaurering i naturreservatet Valje

Valje naturreservat

Inom kort påbörjas restaureringar inom Valje naturreservat. Syftet är att åtgärda igenväxning, gynna naturvärden och öka förutsättningarna för gamla och yngre ekar inom området att leva så länge som möjligt. Torsdagen den 4 oktober kl. 13 visar vi tillsammans med Sölvesborgs kommun de åtgärder som planeras att genomföras inom området.

Sedan 2016 pågår ett Life-projekt med fokus på restaurering av ekmiljöer. I Blekinge är det områdena Gö, Haglö, Johannishus åsar, Knösö, Kummeln, Sonekulla, Tromtö och Valje som ingår i projektet.

Life-projektet Bridging the Gap genomförs av länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar, Östergötland och Linköpings kommun. Projektet ska arbeta i värdefulla ekmiljöer och förstärka deras värden så att de kan finnas kvar i framtiden, och hysa samma värdefulla arter. Bland annat ska man:

  • Restaurera igenväxta ekmarker
  • Plantera ekar i områden som saknar ekföryngring
  • Skapa död ved för att försöka överbrygga glappet i åldersstrukturen
  • Skapa död ved på artificiell väg för att öka förutsättningarna för vissa ovanliga skalbaggar att fortleva (veteranisering, mulmholkar, ekoxekomposter)

Dag och tid: Torsdag den 4 oktober, kl. 13:00

Plats: Parkeringen vid Valje naturreservat, Sölvesborgs kommun

Koordinater: Sweref 99 TM 6212334/472245

Välkomna!

För ytterligare information

Annika Lydänge, Koordinator hotade arter
Telefon: 010-22 40 173 E-post: annika.lydange@lansstyrelsen.se

logga Life bridging the gap 
Valje naturreservatsskylt

Kontakt