Publiceringsdatum: 14 augusti 2018

Senast uppdaterad: tisdag 14 augusti, 17.30

Kräftpremiären är här

Kräfta

Tack vare värmen har kräftorna hunnit ömsa skal, bli hungriga och gå in i burarna och fisket är i gång. Värmen och torkan har haft både positiva och negativa effekter.

Det varma vädret och vattnet har varit en utmaning för kräftbeståndet i år. För varmt i vattnet ökar risken för stress och sjukdomsutbrott. I dammar och odlingar anges det optimala temperaturintervallet för överlevnad och tillväxt till 16–25° C. Temperaturer på 28° C är övre gränsen för vad de vuxna kräftorna klarar, och det var nästan där vi hamnade i Blekinge i början av augusti.

Även torkan och minskade vattenflöden och vattennivåer leder till ökad risk för hög vattentemperatur, låg syrehalt och ökad ammoniumhalt i vattnet vilket är direkt skadligt för kräftorna. Vi har inga uppgifter om den generella tillgången på kräftor i Blekinge. Hur fisket blir i år vet vi med säkerhet först efter avslutad säsong. Hittills har vi dock inga konstaterade fall av kräftpest säger Per Svantesson på Länsstyrelsen i Blekinge.

Forskare skräddarsyr analysmodeller för varje sjö

– Alla vill veta hur fisket kommer att bli i största allmänhet, men det krångliga är att man måste skräddarsy en modell för varje enskild sjö, säger Lennart Edsman, forskare vid SLU Aqua. Fångsterna och effekterna av klimatet påverkas av sjöns storlek, djup, näringsstatus, vattenkemi, konkurrens från andra organismer, rovfisksamhället, beståndets täthet, skyddsmöjligheterna, bottensubstratet och var i landet sjön befinner sig. Det gör att varje sjö kräver en helt unik prognosmodell med olika tidsförskjutningar av klimateffekterna och med hänsyn till vilka stadier i kräftans liv som är viktiga just där. Men med långa tidsserier av provfisken och fångster som underlag kan man göra en prognos, ett kräftindex, för hur fångsterna i en sjö kommer att bli.

Vem får fiska kräftor?

I sjöar och vattendrag i Blekinge är det fiskerättsinnehavarna som har rätt att fiska efter kräfta. Den som är ensam fiskerättsägare i ett vatten kan även upplåta kräftfiske till andra. Om fiskerätten ägs gemensamt av flera personer får var och en fiska efter sin andel men får inte upplåta fiske till andra. I vissa vatten finns det fiskevårdsområden bildade och då bestämmer man om kräftfisket gemensamt inom fiskevårdsområdet.

Kontakt