Publiceringsdatum: 2 juli 2018

Senast uppdaterad: måndag 2 juli, 08.49

Länsstyrelsen växer så det knakar

Lst-fasad

Vår nya grafiska profil nu även på fasaden i Karlskrona. Foto: Länsstyrelsen Blekinge

Vi expanderar på grund av många nya regeringsuppdrag. Det innebär högtryck på rekryteringar.

Bland de nya regeringsuppdragen som länsstyrelser har fått under 2018 finns bland annat regionalt ansvar för samordning och koordinering inom civilt försvar, integration, och brottsförebyggande arbete. Därtill har länsstyrelsen även fått utökat ansvar inom naturvården och djurskyddet.

Antalet anställda på Länsstyrelseren Blekinge har ökat sedan 2012 från 106 till 134 på 6 år vilket motsvarar ca 26 % ökning av personalstyrkan. Och vi ska bli fler. Det är väldigt många olika typer av kompetenser som krävs för att driva allt det som länsstyrelsen ska göra. En del rekryteringar är i gång just nu, och fler blir det innan året är slut.

Länsstyrelsens roll är att dels vara en regional länk mellan kommuner och de nationella myndigheterna som ansvarar för respektive ämnesområde. Länsstyrelsens uppdrag är att koordinera och samordna regeringens uppdrag regionalt, men även tillsyn av bland annat natur och djur.

Nya uppdrag

En grupp som redan har utökats är djurskyddare. Länsstyrelserna fick från den första juni huvudansvaret istället för polis för omhändertagna djur. Det handlar om uppgifter som inte kräver polisens särskilda befogenheter enligt lagen om tillsyn över hundar och katter, den s.k. tillsynslagen. Förändringen innebär att länsstyrelserna får ansvaret för det praktiska genomförandet. Djurskyddet i Blekinge har förstärkts med sex personer under 2018, samt genom ett trepartssamarbete med Kalmars och Kronobergs län.

Länsstyrelsen har under 2018 fått en ny tjänst för en kriskommunikatör samt för handläggare inom krisberedskap pga. en stark utveckling inom totalförsvaret. Syftet är att bland annat fokusera på den gemensamma regionala grundsynen inom totalförsvaret och förstärka länsstyrelsens roll i detta. Även det inre säkerhetsarbetet har intensifierats under året, och myndigheten har fått en ny tjänst i form av en säkerhetschef.

Inom det sociala området har länsstyrelsen fått resurser för att förstärka det brottsförebyggande arbete. Det innebär arbete mot prostitution, penningtvätt, tobakssmuggling och annan organiserad brottslighet, samt arbete för att förebygga våldsbejakande radikaliserande rörelser, hedersvåld och våld i nära relationer. Vidare har länsstyrelsen anställt en specialist inom mänskliga rättigheter som snart bli en del av teamet som redan arbetar med jämställdhet och integration.

Kommunikationsenheten har förstärkts med en helt ny pressansvarigtjänst för att snabbare och effektivare kunna informera om allt arbete som länsstyrelsen gör som myndighet eller i olika samarbeten, samt för att kunna belysa de allt mer komplexa beslutsprocesserna på ett transparent sätt. Under året har även en helt ny webbplattform för myndigheten lanserats och en ny grafisk profil har införts inklusive nya loggor och nya manualer för hur material som görs av och om myndigheten ska se ut.

I regeringens budget för 2018 ingår en nationell våtmarkssatsning på 200 miljoner kronor. Den gäller under tre år och avser insatser för att förbygga torka, bland annat genom att stärka landskapets egen förmåga att buffra och rena grundvatten samt restaurera och anlägga våtmarker så att mer vatten kan magasineras i marken. För detta har Länsstyrelsen Blekinge fått resurser motsvarande en tjänst.

Utöver att förstärka personalstyrkan med nyanställningar pågår fortlöpande en kompetensutveckling hela tiden. Inom djurskydd har handläggare vidareutbildat sig inom tillsyn enligt djurskyddslagen På avdelningen för tillsyn och prövning har handläggare gått kurs i hur handläggningsprocessen effektiviseras.

På vaktmästeriet har IT-kompetensen ökat under året som ett svar på allt fler komplicerade digitala verktyg, som medarbetare förväntas att använda sig av dagligen. Servicen skiftar också just nu mot mer hållbar verksamhet, bland annat har vaktmästeriet aktivt medverkat i att byta ut länsstyrelsens bilflotta mot elhybridbilar. Vidare har medarbetare utbildats i säkerhetskörning.

Kontakt