Publiceringsdatum: 21 juni 2018

Senast uppdaterad: torsdag 21 juni, 09.48

Återetablering av större ekbock

Hona av större ekbock

Foto: Jonas Hedin, Länsstyrelsen Kalmar.

Den större ekbocken är idag en av Sveriges mest hotade arter. Skalbaggen, som är en av Sveriges största, finns bara kvar i en liten population i naturreservatet Halltorps hage på Öland. Nu ska Länsstyrelsen göra ett försök att etablera den fridlysta ekbocken i Tromtö naturreservat, mellan Ronneby och Karlskrona.

Sedan länge har Länsstyrelsen i Kalmar och Blekinge arbetat med ett nationellt åtgärdsprogram för större ekbock på uppdrag från Naturvårdsverkets. Bristen på lämpliga ekar i Halltorps hage och det faktum att det finns så få större ekbockar gör att ett mål i programmet är att återetablera ekbocken på fastlandet igen.

Länsstyrelsens ekologer gör bedömningen att Björnö i Kalmar och Tromtö i Blekinge med deras många jätteekar är en lämplig livsmiljö för den större ekbocken.

Fakta om större ekbock

Den större ekbocken lever främst i uråldriga jätteekar, men kan även leva en kortare tid i stressade ekar med låg vitalitet. I de uråldriga jätteekarna kan den större ekbocken leva i sekler.

Den större ekbocken levde troligen främst i gamla grova ekar invid oreglerade vattendrag. När åarna svämmade över klarade de gamla ekarna översvämningarna bättre än alla andra träd av andra trädslag. Detta ledde till att det fanns solexponerade gamla ekar i glesa strandskogar invid åarna. Det finns idag några få sådana gamla ekar kvar som kämpar med igenväxningen medan de ljusöppna strandskogarna är ett minne blott. Ekbocken levde också i ljusöppna betade ekhagmarker med urgamla ekar.

Den större ekbocken är en nyckelart, det vill säga en art som genom larvernas aktivitet i de gamla ekarna skapar livsmiljöer för en stor mängd andra arter. Larvernas gnag under barken och i stammen skapar hålrum och gångar som blir boplatser och födosöksområden för en stor mängd insekter och svampar.
Större ekbockens larver utvecklas i cirka fem år under barken och i veden på mycket stora levande ekar i mycket varmt läge. De vuxna skalbaggarna gnager sig ut ur de gamla ekarna från slutet av maj fram till början av juli, beroende på när riktigt varmt väder uppträder i maj-juni. En vuxen individ kan bli fem cm lång och hanens antenner uppåt tio cm. De vuxna individerna dödas ofta av olika fåglar som till exempel kråka, kaja och större hackspett. Därför blir de flesta individer av större ekbock inte
särskilt långlivade.

Enstaka vuxna individer av större ekbock har dock observerats in i september. Länsstyrelsen har sedan 2004 årligen låtit räkna färska utgångshål av arten i Halltorps hage. Kläckhål räknas upp till en höjd på fyra meter. Antalet kläckhål per år varierar från cirka 20-50 individer per år. Länsstyrelsen konstaterar att populationen är oroande liten.

De kvarvarande levande gamla grova ekarna i Halltorps hage är idag bara en liten rest av det eklandskap som fanns i området tills för 185 år sedan. När förbudet att avverka ek på krono- och skattejorden togs bort 1830 avverkades stora mängder gamla ekar.

På fastlandet i Kalmar län dog den större ekbocken mest troligt ut i slutet av 1960-talet. I Blekinge har arten förekommit tidigare, men säkra observationer har inte gjorts på många år. Troliga gnagspår av den större ekbocken kan fortfarande ses i enstaka gamla ekar på flera ställen längs Kalmarkusten, på norra Öland och i Blekinges eklandskap.

En metod för att odla större ekbockar har tagits fram på avelsanläggningen Nordens ark. Detta har skett i samverkan med Länsstyrelsen Kalmar län och Polens miljödepartement. Nu finns större ekbockar på Nordens ark färdiga för att åter kolonisera gamla ekar på fastlandet. Den större ekbocken är klassad som akut hotad i Sverige och rödlistad på den europeiska rödlistan. Arten är fridlyst, listad
på CITES och upptagen på EU:s lista över skyddade arter i art- och habitatdirektivet.

Som en förberedelse för återetableringen har trädinventeringar utförts i Kalmar län och i Blekinge län. Nu har två lämpliga områden i eklandskap längs Kalmarkustens och i Blekinge valts ut på mark som ägs av Naturvårdsverket.

 

Kontakt