Publiceringsdatum: 29 maj 2018

Senast uppdaterad: tisdag 29 maj, 11.35

Operation Jean Nicot – kampen mot smugglad tobak växlas upp

Cigaretter och tobak

Under snart åtta månader har Länsstyrelsen Blekinge lett en hemligstämplad Operation Jean Nicot *, som har kartlagt förekomsten av illegal tobak i länet. Enligt forskningsrapporter är tobakssmuggling en vanlig inkomst för organiserad brottslighet samtidit som skattefri billig tobak en stor hälsorisk särskilt för ungdomar. Under en vecka i våras gjorde flera myndigheter samordnad tobakstillsyn i alla länets kommuner.

Den illegala handeln uppskattades 2017 till 9,1 procent av den totala svenska konsumtionen. Det utgjordes av utländska cigaretter, taxfree, piratkopior och så kallade Illegal White-varumärken som är tillverkade speciellt för att föras in illegalt i Sverige. Illegal tobak är en viktig inkomstkälla för kriminella grupperingar och den organiserade brottsligheten, och ofta säljs tobaken vidare till barn och ungdomar under 18 år.

Skattebortfallet från den illegala handeln beräknades uppgå årligen till över en miljard kronor, jämfört med om dessa cigaretter istället skulle ha beskattats. 2017 var Blekinge den region där andelen obeskattade cigaretter ökat mest sedan föregående år. 19,3 procent av undersökta cigarettpaket i Blekinge angavs vara obeskattade, jämfört med 13,1 procent i riket.

Det var då vi bestämde att något måste göras åt detta. Genom ett unikt samarbete mellan Länsstyrelsen Blekinge, kommunerna, Tullverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Kustbevakningen, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten satte vi ihop en projektgrupp och drog igång projekt Operation Jean Nicot. Syftet var att kartlägga den illegala tobaken i länet och att utveckla samverkan mellan alla myndigheter som på något sätt berörs av tobaksfrågan, berättar Annette Ludvigsson, projektledare för operationen.

Operation Jean Nicot genomfördes under vecka 17 under våren 2018. Totalt genomfördes 47 tillsynsbesök på försäljningsställen av tobak i Blekinge län under de fyra första dagarna. En stab hade inrättats för att leda insatsen. Stabens uppgift var att samorganisera de olika grupperna samt ha en övergripande bild av händelseförloppet och vid behov fördela om resurserna. I staben deltog kommunpolis, gruppchef från Tullverket samt Länsstyrelsen i Blekinge.

Resultat från insatsveckan

Totalt under insatsveckan hittades 41 405 illegala cigaretter. Kommunerna hittade 724,2 kg felmärkt tobak som i stor del omhändertogs. Utöver tobak fann man även 45,7 liter sprit. Vid ett tillfälle påträffades även två personer med narkotika. Det genomfördes sammanlagt fem husrannsakningar.

Under de fyra första dagarna genomförde Tullverket punktskattekontroller på två lager och i tre fordon. Totalt under veckan kontrollerades 152 fordon. Sammanlagt inleddes fyra stycken förundersökningar under veckan. Blekinge består av cirka 170 000 invånare och av fem kommuner, så alla siffror måste sättas i relation till det.

Resultat från insatsveckan

Blekinge län har knappt 170 000 invånare och fem kommuner. Siffrorna ska ses i förhållande till det dvs per capita.

Resultatet från projektet

Av de 47 tillsynsbesök som genomfördes, deltog Skatteverket på 34 stycken och genomförde kontroller av kassaregister, kassainventering och personalliggare. Av dessa 34 besökta näringsidkarna är det 14 besök där iakttagelserna vid besöken medfört åtgärder.

Gemensamma utbildningar i början av projektet möjliggjorde ett gemensamt lärande och en gemensam kunskapsbas. Känslan av lärande har därefter genomsyrat hela operationen, vilket förmodligen har bidragit till det öppna klimat och den prestigelöshet mellan medarbetare och mellan olika myndigheter, som många som deltagit i operationen vittnar om.

Genom operationen har ett kontaktnät etablerats mellan myndigheterna, vilket kommer underlätta det vardagliga arbetet på lokal nivå framöver. De korta kontaktvägarna som har etablerats återfinns både på lokal och regional nivå, säger Annette Ludvigsson, och antyder att fler hemliga operationer kan tänkas för att bekämpa brottsligheten i Blekinge.

Till rapporten Operation Jean NicotPDF

Kontakt