31 maj 2022 klocka 09.00 - 16.30

Narkotikakonferens med fokus på narkotika i lokalsamhället

Länsstyrelserna i Syd tillsammans med Polismyndigheten och Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) bjuder in till en kunskapshöjande konferens med fokus på narkotika i lokalsamhället.

Ta chansen att delta på södra Sveriges största konferens om narkotika! Under förmiddagen presenterar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sin rapport om narkotikamarknader - en studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare. Skillnader i narkotikavändning utifrån socioekonomi och kön kommer även presenteras genom Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) samt Polismyndigheten. På eftermiddagen kommer vi få ta del av regionala exempel på hur man kan arbeta narkotikaförebyggande utifrån en lokal kontext

Målgrupp
Dagen riktar sig till dig som arbetar brotts- eller drogförebyggande inom olika verksamheter på såväl strategisk som operativ nivå. Du kan exempelvis verka lokalt eller regionalt inom kommun, polis, fritids- och föreningsliv.

09.00 Inledning av dagen

09.25 Socioekonomiska skillnader i narkotikaanvändningen bland vuxna i
Sverige - Charlotta Rehnman Wigstad, direktör Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning.

Hur skiljer sig narkotikaanvändningen mellan olika socioekonomiska grupper? Står någon socioekonomisk grupp för en majoritet av användningen? Det är huvudfrågorna som beskrivs i en rapport från undersökningen Vanor och Konsekvenser. Undersökningen bygger på svar från runt 6 800 personer i åldern 25–64 år och genomfördes inom ramen för ett uppdrag från Folkhälsomyndigheten. Kartläggningen beskriver socioekonomisk position utifrån tre olika definitioner: utbildning, ysselsättning och inkomst.

10.05 Likheter och skillnader mellan narkotikamarknader i socialt utsatta
områden och på internet - Li Hammar, utredare Brottsförebyggande rådet.

Brå har genomfört en studie av narkotikamarknader i Sverige. Den visar att det finns viktiga skillnader mellan internet- och gatumarknaden. Vilka som köper och säljer narkotika, priser, vilka narkotikatyper som säljs, konkurrensförhållanden,
betalningsmönster och kopplingarna till kriminella nätverk skiljer sig åt på de olika
marknaderna. Studien visar också att även gatumarknaden genomgått en digitaliseringsom innebär utmaningar för rättsväsendet.

10.50 -11.10 Paus

11.10 Polismyndighetens inhämtningsuppdrag gällande kriminell påverkanpå
lokalsamhället
- Mats Trulsson, brottsförebyggande samordnare Polisregion Syd

Varje år gör Polismyndigheten en inhämtning gällande kriminell påverkan på
lokalsamhället. Flera polisregioner genomför även årliga lokala trygghetsmätningar som bland annat ger en bild av invånares uppfattningar av narkotika i samhället. Hur inhämtningen går till och vad den innebär kommer presenteras under passet tillsammans med en lägesbild utifrån de resultat man kunnat se i dessa och i de lokala trygghetsmätningarna.

11.50 Växjö kommuns förebyggande arbete med insatser som gör skillnad
Magnus Wibert- Biträdande avdelningschef, avdelning barn och familj, Växjö kommun. - Anders Gustafsson – Enhetschef för områdesbaserat arbete, Växjö kommun. Marcus Holmqvist – Säkerhetschef, Växjö kommun.

Växjö kommun har under många år arbetat för att skapa god levnadsvillkor i stadsdelen Araby. En beskrivning kommer ges på hur kommunen stödjer barn och föräldrar från graviditet, under uppväxtåren och som unga vuxna. Kommunen berättar vidare om sitt arbete för att skapa en boendemiljö här och nu som underlättar för att bedriva ett långsiktigt främjande- och förebyggande arbete i området.

12.25 - 13.25 Lunch

13.25 Öppna drogscener, skjutningar och sociodemografi - Mia-Maria Magnusson, polis och forskare Polisregion Stockholm

Områden med öppen droghandel, skjutningar eller både och kommer i denna föredragning att diskuteras utifrån sociodemografiska faktorer och brottskoncentration. Med en kategorisering av olika typer av områden kan olika metoder och samverkansparter lättare prioriteras i det brottsförebyggande arbetet. Utifrån forskning på området kommer denna presentation lyfta sätt att bemöta effekterna av öppna drogscener på regional och lokal nivå.

14.05 Situationellt drogförebyggande arbete – utifrån din lokala kontext
Ann Rönnäng, Polisregion Väst och Linda Fetiu, brottsförebyggande samordnare Länsstyrelsen, Halland.

Länsstyrelsen i Hallands län, Västra Götalands län och Polisregion Väst har tagit fram ett metodstöd för att uppmuntra till fysiska åtgärder på en plats för att minska droghantering. Metodstödet heter Drogfriaplatser (Drogfriaplatser.se) och riktar sig till kommunala brotts- och drogförebyggare samt kommunpoliser och/eller andra lokala poliser och aktörer, som vill arbeta i samverkan för att öka tryggheten och minska brottsligheten på en plats.

14.35 Plattformar För Framtiden- Långsiktigt förebyggande arbete - Peter Magnusson, föreståndare Underground Råslätt.

Underground i stadsdelen Råslätt har bedrivits under 15 år på ideell grund, med stöd från Jönköpings kommun. Genom ett framgångsrikt arbete med integration och nätverksbyggande har plattformar byggts upp för att skapa en positiv fritid för ungdomar i regionen. Bland annat erbjuds ungdomar sommarpraktik, extra studiestöd och hjälp att ta körkort. Ytterligare en viktig del ligger i demokratifrågor och samhällsinflytande. Arbetet sker i nära samverkan med områdespolis och socialtjänst för att erbjuda unga alternativ till att inte bruka narkotika eller hamna i gängkriminalitet.

15.10-15.30 Paus

15.30 Stöd i arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) och samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) - Elisabet Sjöström, utredare socialstyrelsen, Christina Söderberg, utredare BRÅ och Emma Ravald,
verksamhetsutvecklare NOA Polisen

Under passet kommer en presentation ges av en lathund för SSPF (skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal) och SIG (sociala insatsgrupper) som lanseras i vår. Utöver detta presenteras även en vägledning som tagits fram för SIG med utgångspunkt i RBM (risk, behov och mottaglighetsprinciperna).

Kartläggning av fältarbete riktat mot barn och unga - Maria Branting, utredare socialstyrelsen

Socialstyrelsen berättar utifrån en kartläggning som genomfördes 2021 hur fältarbetet bedrivs i olika kommuner. Några av frågeställningarna som kommer besvaras är: Hur vanligt är fältarbete och hur organiseras arbetet? Vilka arenor verkar fältarbetarna på? Vilka målgrupper inriktas arbetet mot och vilka arbetssätt använder man?

16.30 Avslutning

Var:
Konserthuset i Växjö samt digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt