25 okt 2021 klocka 14.00 - 16.00

Utveckling av dialog och samarbete med funktionshindersrörelsen

Många olika symboler för funktionshinder. Exempelvis rullstol, blind, hörsel och protes.

En förutsättning för att kunna skapa ett samhälle som inkluderar alla är att involvera befolkningen i utformningen. Ett arbete som utgår från befolkningens mångfald måste inkludera funktionsnedsättning som en variabel. Detta kan uppnås genom att bredda vilka som kan delta i dialog och samråd.

Ingen ska lämnas utanför i arbetet med Agenda 2030. Därför måste man utgå från olika människors olika erfarenheter, förutsättningar och behov, både i det övergripande arbetet och vid enskilda insatser. Kommuner och regioner har en särskilt framträdande roll för att alla invånare ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Det kan handla om att säkerställa tillgänglighet och delaktighet för människor med olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, verka för jämlika förutsättningar oavsett funktionsförmåga och att skapa delaktighet oavsett socioekonomisk bakgrund.

Dagen kommer att innehålla information från Myndigheten för delaktighet (MFD) om hur kommuner och regioner kan arbeta för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning inkluderas i dialoger och samråd samt inspiration för hur befintliga tillgänglighets- och/eller funktionshindersråd kan utvecklas.

Syfte

Syftet med utbildningsdagen är att erbjuda inspiration, tips och vägledning i arbetet med att utveckla dialog och samrådsformer samt att utveckla dialogen mellan kommun, region och funktionshindersrörelsen.

Målgrupp

Utbildningsdagen riktar sig till representanter i tillgänglighets och/eller Funktionshindersråd i Kalmar och Blekinge län. Politiker och tjänstepersoner inom kommun eller region i Kalmar och Blekinge län med ansvar och intresse för att utveckla samråds- och/eller former för medborgardialog eller samverkan med funktionshindersrörelsen.

Program

Detaljerat program kommer efter sommaren.

Anmälan

Du anmäler dig på Länsstyrelsen Kalmars webbplats.

Anmälan Länk till annan webbplats.

VAR:
Digitalt via Zoom. Länk skickas i god tid till alla anmälda.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
11 okt 2021

Kontakt