Remisser

Remiss


Lämna synpunkter på Blekinges klimat- och energistrategi. Med sikte mot ett klimatneutralt Blekinge 2045

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. En del i uppdraget handlar om att ta fram en regional klimat- och energistrategi.

Strategin anger en gemensam strategisk inriktning för klimat- och energiarbetet i Blekinge län med sikte på 2045. Den har tagits fram i bred samverkan med aktörer i länet genom Klimatsamverkan Blekinge och under ledning av Länsstyrelsen i Blekinge.

Eventuella synpunkter lämnas senast den 13 september 2019.
Instruktioner för att lämna synpunkter framgår i missivet. I missivet finns även kontaktuppgifter till kontaktpersoner på Länsstyrelsen.

Dokument

Blekinge Klimat- och Energistrategi. Med sikte på ett klimatneutralt Blekinge 2045.PDF

Missiv till remissversionen av Klimat- och Energistrategi för Blekinge länPDF

Remisser 2019

Under 2019 svarar vi på ett antal remisser och lämnar yttranden. Du kan få tag i svaret via diarium om du mejlar eller ringer till oss och anger namnet och diarienumret på svaret.

Vecka 44

282-4940-2019 Remiss inkommen 2019-10-28 Handläggning Jordbruksverket Remiss om L102: fråga om separation av valpar och kattungar från sina moderdjur.

281-4943-2019 Remiss inkommen 2019-10-28 Handläggning Livsmedelsverket Remiss om föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering.

218-4977-2019 Remiss inkommen 2019-10-31 Handläggning Länsstyrelsen Stockholm Remiss om förslag till förvaltningsplan för skarv i Stockholms län.

 

Vecka 42

520 4713-2019 Remiss inkommen 2019-10-14 Handläggning Skogsstyrelsen Remiss av utredning om registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar och tillståndsansökningar.

 

Vecka 41

602-4659-2019 Remiss inkommen 2019-10-10 Avslutat Jordbruksverket Remiss om förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsel.

551-4644-2019 Remiss inkommen 2019-10-08, Länsstyrelsen Skåne / Miljöprövningsdelegationen. Begäran om yttrande över ansökan från Karlshamns Hamn AB om ev. komplettering avseende ändring av villkor 16, Stillerydshamnen på fastigheten Stilleryd i Karlshamns kommun.


Vecka 40

575-4602-2019 Remiss inkommen 2019-10-03, Försvarsinspektören. Remiss, miljöteknisk markundersökning för Torhamns udde, Karlskrona.

513-4599-2019 Remiss inkommen 2019-10-04, Havs- och vattenmyndigheten. Remiss om ny vägledning för inrättande och förvaltning av
vattenskyddsområden.

408-4600-2019 Remiss inkommen 2019-10-04, Försvarsmakten. Remiss om riksintressen för totalförsvarets militära delar.

 

Vecka 38

283-4402-2019 Remiss inkommen 2019-09-24, Remiss om Analys av möjligheten att förenkla förfaranden för avsättning av svenskt vildsvinskött.

218-4304-2019 Remiss inkommen 2019-09-18, Remiss om förslag till reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin.


Vecka 37

457-4237-2019 Remiss inkommen 2019-09-13, Remiss vägledning uppföljning av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar.

500-4257-2019 Remiss inkommen 2019-09-13, Remiss om Förslag till nya föreskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörare samt förslag till framtida ändring av samma föreskrifter.

280-4236-2019 Remiss inkommen 2019-09-13, Remiss angående förslag till ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:7) om officiella veterinärer.

218-4210-2019 Remiss inkommen 2019-09-12, Remiss om förslag på nya föreskrifter om rovdjursförvaltning.

602-4185-2019 Remiss inkommen 2019-09-11, Samråd Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS2015:25).


Vecka 36

258-2657-2019 Yttrande 2019-09-06 Länsstyrelsens yttrande över Naturvårdsverkets remiss, Ny vägledning reklamskyltar.

Vecka 35

450-3932-2019 Remiss 2019-08-26 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Remiss om förslag på områden av riksintresse för otalförsvaret inom MSB:s ansvarsområde.


Vecka 34

535 3840-2019 Remiss 2019-08-22 Handläggning, Försvarsmakten Remiss för
undervattensprängnignar i vatten Sturkö Syd i Karlskrona kommun.

284 3858-2019 Remiss 2019-08-22 Handläggning, Jordbruksverket Remiss gällande förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid förrättning utförd av Distriktsveterinärerna.

Vecka 33

258-3696-2019 Remiss 2019-08-13 Handläggning, Trafikverket, Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E22 i Blekinge län.

535-3732-2019 Remiss 2019-08-15 Handläggning, Svenska Kraftnät, Remiss - Vägledning säkerhetsledningssystem, rutiner för egenkontroll och helhetsbedömning.

600-3735-2019 Remiss 2019-08-16 Handläggning, Havs- och vattenmyndigheten
Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta.

Vecka 32

621-3635-2019 Remiss 2019-08-07 Avslutad, Havs- och vattenmyndigheten, Remiss om tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist för östersjötrålare.

Vecka 31

101-3496-2019 Remiss 2019-07-29 Handläggning, Polismyndigheten, Remiss om Polismyndighetens föreskrifter om tjänstekort

Vecka 30

433-3487-2019 Remiss 2019-07-26 Handläggning, Svenska kyrkan, Remiss avseende
kyrkobyggnader skyddade med tillståndsplikt enligt 4 kap. 3§ KML.

Vecka 28

101-3492-2019 Remiss 2019-07-08 Handläggning, Regeringskansliet, Begäran om yttrande om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort.

Vecka 22

420-3497-2019 Remiss 2019-06-25 Handläggning, Regeringskansliet, Remiss om betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30).

Vecka 9

101-870-2019 Remiss 2019-02-14 Handläggning, Regeringskansliet, Remiss om betänkandet skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7).

500-971-2019 Remiss 2019-02-20 Handläggning, Regeringskansliet, Remiss angående ansökan om undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen inför ett eventuellt nedläggande av exportkabel till Öland havsvindpark.

282-1000-2019 Remiss 2019-02-21 Handläggning, Jordbruksverket, Remiss om förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:19) om avgifter för vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen (1988:539).

338-2019 Remiss 2019-01-17 Handläggning, miljöförbundet, Blekinge Väst Begäran om yttrande, rötning av gödsel på Gungvala 13:1 i Karlshamns kommun.

Vecka 7

218 726-2019 Remiss 2019-02-06 Handläggning Naturvårdsverket, Remiss om förslag till ändringar i föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador.

280 732-2019 Remiss 2019-02-07 Handläggning, Jordbruksverket, Förslag till nyadjurskyddsföreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter.

577 767-2019 Remiss 2019-02-08 Handläggning, Länsstyrelsen Västra Götaland, Remiss Tillsynsstöd för hantering av förorenade områden vid uppställningsplatser för fritidsbåtar.

Vecka 5

338-2019 Remiss 2019-01-17 Handläggning, Miljöförbundet Blekinge Väst,
Begäran om yttrande, rötning av gödsel på Gungvala 13:1 i Karlshamns kommun.

434-2019 Remiss 2019-01-24 Handläggning, Regeringskansliet,
Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi.

Vecka 3

149-2019 Remiss 2019-01-11 Handläggning, Konsumentverket, Konsumentverkets förslag till allmänna råd för marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.


Under 2018 har vi svarat på ett antal remisser och lämnat yttranden. Här finns alla SOU – Statens offentliga utredningar – som vi har svarat på. Du kan få tag i svaret via diarium om du mejlar eller ringer till oss och anger namnet och diarienumret på svaret.

5129-2018 Remiss 2018-10-29 Handläggning Länsstyrelsen i Gotlands län
Remiss om Ett snabbare bostadsbyggande (SOU:2018:67) senast den 18 januari 2019, N2018/05145/SPN.

401 4130-2018 Remiss 2018-09-03 Avslutat Länsstyrelsen Gävleborg
Remiss om En utvecklad översiktsplanering DEL 2 : Kommunal reglering av upplåtelseformer,(SOU:2018:46), senast den 31 oktober 2018.

3060-2018 Remiss 2018-06-07 Avslutat Regeringskansliet
Betänkande Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35).

101 2648-2018 Remiss 2018-05-28 Avslutat Länsstyrelsen Stockholms län
Remiss om Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29) SVAR 2018-09-03.

2204-2018 Remiss 2018-04-25 Avslutat Länsstyrelsen i Västra Götalands Län Remiss: SOU 2018:16, Vägen till självkörande fordon - introduktion.

2205-2018 Remiss 2018-04-26 Avslutat Länsstyrelsen Östergötland
Remiss över betänkandet Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift (SOU 2018:13).

2216-2018 Remiss 2018-04-27 Avslutat Regeringskansliet, Försvarsdepartementet Remittering av betänkandet Några frågor i skyddslagstiftning (SOU 2018:26).

2543-2018 Remiss 2018-05-21 Avslutat Länsstyrelsen Jämtlands län Remiss om betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande.

1851-2018 Remiss 2018-04-05 Avslutat Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Remiss: Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologiskt mångfald och och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34).

1942-2018 Remiss 2018-04-11 Avslutat Länsstyrelsen Hallands län
Betänkande: Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108).

847-2018 Remiss 2018-02-13 Avslutat Länsstyrelsen i Gotlands län
Remiss betänkande SOU 2017:97 Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling.

851 262-2018 Remiss 2018-01-12 Avslutat Länsstyrelsen Stockholm
Remiss om Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap (SOU 2017:96).

810 315-2018 Remiss 2018-01-18 Avslutat Länsstyrelsen Stockholm
Remiss av betänkandet Nationella minoritetsspråk i skolan SOU 2017:91
svar senast 2018-04-06.

300 27-2018 Remiss 2018-01-03 Avslutat Regeringskansliet Näringsdepartementet Remiss av Betänkande Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95) Dnr N2017/07438/FF.

400 152-2018 Remiss 2018-01-10 Avslutat Regeringskansliet
Remiss om En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73), dnr N2017/06026/PBB.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och växel:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30