Remisser

Remiss


Lämna synpunkter på Blekinges klimat- och energistrategi. Med sikte mot ett klimatneutralt Blekinge 2045

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. En del i uppdraget handlar om att ta fram en regional klimat- och energistrategi.

Strategin anger en gemensam strategisk inriktning för klimat- och energiarbetet i Blekinge län med sikte på 2045. Den har tagits fram i bred samverkan med aktörer i länet genom Klimatsamverkan Blekinge och under ledning av Länsstyrelsen i Blekinge.

Eventuella synpunkter lämnas senast den 13 september 2019.
Instruktioner för att lämna synpunkter framgår i missivet. I missivet finns även kontaktuppgifter till kontaktpersoner på Länsstyrelsen.

Dokument

Blekinge Klimat- och Energistrategi. Med sikte på ett klimatneutralt Blekinge 2045.PDF

Missiv till remissversionen av Klimat- och Energistrategi för Blekinge länPDF

Remisser 2019

Under 2019 svarar vi på ett antal remisser och lämnar yttranden. Du kan få tag i svaret via diarium om du mejlar eller ringer till oss och anger namnet och diarienumret på svaret.

 

Vecka 9

101 870-2019 Remiss 2019-02-14 Handläggning Regeringskansliet Remiss om betänkandet skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7), Helena Morgonsköld

500 971-2019 Remiss 2019-02-20 Handläggning Regeringskansliet Remiss angående ansökan om undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen inför ett eventuellt nedläggande av exportkabel till Öland havsvindpark, Anna Algö

282 1000-2019 Remiss 2019-02-21 Handläggning Jordbruksverket Remiss om förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:19) om avgifter för vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen (1988:539), Sandra Draaisma

338-2019 Remiss 2019-01-17 Handläggning miljöförbundet Blekinge Väst Begäran om yttrande, rötning av gödsel på Gungvala 13:1 i Karlshamns kommun, Anna Algö

 

Vecka 7

218 726-2019 Remiss 2019-02-06 Handläggning Naturvårdsverket Remiss om förslag till ändringar

i föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador, Ulrika Widgren

280 732-2019 Remiss 2019-02-07 Handläggning Jordbruksverket Förslag till nyadjurskyddsföreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter, Sandra Draaisma

577 767-2019 Remiss 2019-02-08 Handläggning Länsstyrelsen Västra Götaland Remiss Tillsynsstöd för hantering av förorenade områden vid uppställningsplatser för fritidsbåtar, Stefan Andersson

 

Vecka 5

338-2019 Remiss 2019-01-17 Handläggning miljöförbundet Blekinge Väst
Begäran om yttrande, rötning av gödsel på Gungvala 13:1 i Karlshamns kommun,
Anna Algö

434-2019 Remiss 2019-01-24 Handläggning Regeringskansliet
Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi. Ulf Hansson


Vecka 3

149-2019 Remiss 2019-01-11 Handläggning Konsumentverket
Konsumentverkets förslag till allmänna råd för marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, Anette Ludvigsson


Remisser på Statens offentliga utredningar 2018

Under 2018 har vi svarat på ett antal remisser och lämnat yttranden. Här finns alla SOU – Statens offentliga utredningar – som vi har svarat på. Du kan få tag i svaret via diarium om du mejlar eller ringer till oss och anger namnet och diarienumret på svaret.

5129-2018 Remiss 2018-10-29 Handläggning Länsstyrelsen i Gotlands län
Remiss om Ett snabbare bostadsbyggande (SOU:2018:67) senast den 18 januari 2019, N2018/05145/SPN Carina Burelius

401 4130-2018 Remiss 2018-09-03 Avslutat Länsstyrelsen Gävleborg
Remiss om En utvecklad översiktsplanering DEL 2 : Kommunal reglering av upplåtelseformer,(SOU:2018:46), senast den 31 oktober 2018
Carina Burelius

3060-2018 Remiss 2018-06-07 Avslutat Regeringskansliet
Betänkande Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)
Lina K Sandberg

101 2648-2018 Remiss 2018-05-28 Avslutat Länsstyrelsen Stockholms län
Remiss om Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29) SVAR 2018-09-03
Lars K Olsson

2204-2018 Remiss 2018-04-25 Avslutat Länsstyrelsen i Västra Götalands Län Remiss: SOU 2018:16, Vägen till självkörande fordon - introduktion
Lena Stävmo

2205-2018 Remiss 2018-04-26 Avslutat Länsstyrelsen Östergötland
Remiss över betänkandet Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift (SOU 2018:13)
Lena Stävmo

2216-2018 Remiss 2018-04-27 Avslutat Regeringskansliet, Försvarsdepartementet Remittering av betänkandet Några frågor i skyddslagstiftning (SOU 2018:26)
Georg Marcusson

2543-2018 Remiss 2018-05-21 Avslutat Länsstyrelsen Jämtlands län Remiss om betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande
Lena Ekroth

1851-2018 Remiss 2018-04-05 Avslutat Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Remiss: Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologiskt mångfald och och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34)
Mattias B Nilsson

1942-2018 Remiss 2018-04-11 Avslutat Länsstyrelsen Hallands län
Betänkande: Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108)
Doris Larsson

847-2018 Remiss 2018-02-13 Avslutat Länsstyrelsen i Gotlands län
Remiss betänkande SOU 2017:97 Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling
Ewe Strandhag

851 262-2018 Remiss 2018-01-12 Avslutat Länsstyrelsen Stockholm
Remiss om Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap (SOU 2017:96)
Lena Ekroth

810 315-2018 Remiss 2018-01-18 Avslutat Länsstyrelsen Stockholm
Remiss av betänkandet Nationella minoritetsspråk i skolan SOU 2017:91
svar senast 2018-04-06
Lars K Olsson

300 27-2018 Remiss 2018-01-03 Avslutat Regeringskansliet Näringsdepartementet Remiss av Betänkande Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95) Dnr N2017/07438/FF
Lena Stävmo

400 152-2018 Remiss 2018-01-10 Avslutat Regeringskansliet
Remiss om En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73),dnr N2017/06026/PBB
Anna Martinsson

Kontakt