Aktuella vädervarningar i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för åtgärder i ängs- och betesmarker

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd på eller i anslutning till jordbruksmark? Då kan du ansöka om ersättning för kostnaderna som åtgärderna medför.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, Länsstyrelsen handlägger ansökningarna.

Ersättning för åtgärder i ängs- och betesmarker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka om stöd 1 juni – 31 juli 2024.

Vem kan söka bidrag?

Du kan söka bidraget om du är markägare eller har markägarens tillåtelse att utföra restaureringsåtgärder, till exempel som arrendator. Stödet kan också sökas av vissa stiftelser och föreningar samt kommunala bolag och entreprenörer. Statliga myndigheter och kommuner kan inte få bidrag för restaureringsåtgärder.

Så stort är bidraget

Som högst kan du få ersättning som täcker 70 procent av godkända kostnader för restaureringsåtgärderna.

Under 2024 har Länsstyrelsen Blekinge totalt 328 000 kronor att fördela i stöd.

Åtgärder som du kan få bidrag för

Du kan få bidrag för att restaurera ängsmarker och betesmarker på minst 0,3 hektar eller för att restaurera tidigare hamlade lövträd i jordbrukslandskapet. Bidrag kan ges till åtgärder som är nödvändiga för restaureringen, till exempel avverkning, röjning, bortforsling av ris och eget arbete.

Prioriterade åtgärder i Blekinge

I Blekinge län är ansökningar som uppfyller följande kriterier prioriterade:

 • Restaurering av slåtterängar med höga naturvärden.
 • Restaurering av betesmarker med höga naturvärden.
 • Närhet till andra värdefulla ängs- eller betesmarker.
 • Gynnsamt läge med tanke på grön infrastruktur för gräsmarker.
 • Möjlighet till långsiktighet i skötseln (till exempel förekomst av egna djur).
 • Förekomst av slåtter- eller betesgynnade rödlistade arter.
 • Riklig förekomst av kulturlämningar.
 • Bra kostnadseffektivitet.

Exempel på faktorer som kommer att sänka prioriteringen för en ansökan:

 • Om marken tidigare visat sig vara svår att restaurera.
 • Riklig förekomst av svårbekämpade arter (till exempel gråal eller blomsterlupin).
 • Svårbedömd långsiktighet.
 • Låg kostnadseffektivitet.

Om ansökan gäller restaurering av tidigare hamlade träd så görs en samlad bedömning av nuvarande värden, vilken nytta en restaurering skulle göra för det enskilda trädet och för landskapet, samt förutsättningar att lyckas med restaureringen under den begränsade tidsperioden.

Ett övergripande mål för ängar och betesmarker är att de efter restaureringen ska uppfylla villkoren för miljöersättning för skötsel av mark med särskilda värden, gräsfattiga marker, mosaikbetesmark eller skogsbete. Om marken inte bedöms kunna nå dit med maximalt fem års restaurering kommer stöd inte att beviljas.

Ansök om bidrag

Ansökan

Om du är intresserad av att söka ersättning för att genomföra restaureringsåtgärder kan du göra en intresseanmälan genom att använda formuläret.

Pris och exempelmall, Excelfil Excel, 13.5 kB.

Kontaktuppgifter

Ange namn på enskild person, markägare, ideell förening eller kommun som ansvarar för eventuell restaurering.


Fastighetsbeteckning där åtgärden planeras att utföras.

Syfte och mål med restaurering
Typ av åtgärd
Typ av åtgärd
Exempelvis restaurera för att öppna upp en gammal betesmark, friställa grova träd.
Områdesinformation

Använd dig av https://minkarta.lantmateriet.se/ OBS: Se till att ha flygbild och fastighetsgränser aktiverade.

Exempelvis betes-, åker-, myr- eller skogsmark.

Utformning

Ange slåtter- och/eller betesmarksareal i hektar.


Exempelvis bete, slåtter eller hamling.
Kostnad
Bifoga egen uträkning.

Gör en uppskattning på hur mycket du tror att åtgärden kommer att kosta, räkna även in eget arbete.

Se exempel och riktpriser nedan.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss