Tillfälligt stöd för restaurering av betesmarker samt hamling 2023

Under 2023 kan du anmäla intresse för att ta del av ett tillfälligt stöd till restaurering och skötselåtgärder i ängs- och betesmarker.

Observera: Sista dagen för att lämna in en intresseanmälan var den 30 juni 2023.

I år finns tillfälliga medel som ska användas till restaurering och hamling. Medlen ska användas till följande åtgärder:

  • Hamling av träd
  • Restaurering av betesmarker och slåtterängar
  • Naturvårdsbränning av ljunghed och gräsmark

För att du ska kunna ta del av stödet behöver du skicka in en intresseanmälan till oss på länsstyrelsen där du beskriver området som du söker stöd för, behov av åtgärder och hur marken kommer att skötas efter insatsen. Du behöver skicka din intresseanmälan senast 30 juni 2023 via formuläret på denna sida.

Du kan välja att genomföra arbetet själv och få ersättning efter fakturering eller så kan Länsstyrelsen Blekinge upphandla arbetet via ramavtal för naturvårdsåtgärder och hamling.

Kriterier och urval

Marker och träd som väljs ut för ersättning ska gynnas av en ettårig insats och samtidigt ha förutsättningar för att bevara, stärka eller utveckla höga hävdgynnade natur- och kulturmiljövärden. Markerna behöver därför skötas på ett lämpligt sätt också efter insatsen.

Vid restaurering ska mark väljas där det är tillräckligt med en engångsröjning eftersom det inte är möjligt att besluta om en flerårig restaureringsinsats innan det nationella programmet öppnar.

Marken bör redan motsvara, eller komma att motsvara, hävdberoende gräsmarksnaturtyper enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Alternativt kan marken ha betydelse för bevarande eller spridning av hotade arter som gynnas av hävd såsom slåtter och bete.

Ersättningen för åtgärder kan bli en summa per hektar i stället för den faktiska kostnaden. Om vi däremot får in ett fåtal intresseanmälningar kan medlen bekosta hela åtgärden. Om vi får in fler intresseanmälningar än vad medlen räcker till kommer vi att prioritera marker utifrån värdetrakter för gräsmarker, naturvärden och förekomst av hotade arter.

För Blekinges del är den totalt tilldelade potten 262 000 kronor för restaurering och 149 000 kronor för hamling.

Åtgärderna behöver vara genomförda senast 31 december 2023.

Om det tillfälliga stödet

Naturvårdsverket ska ta fram ett nationellt program för ersättning till restaurering och vissa skötselåtgärder i ängs- och betesmarker. Det handlar om åtgärder som tidigare har finansierats av EU genom den gemensamma jordbrukspolitiken, men som har lyfts ut ur förslaget till strategisk plan under programperioden 2023–2027.

Förutom restaurering av betesmarker och slåtterängar gäller programmet de tidigare komplementen lövtäkt och naturvårdsbränning, samt myrslåtter.

Regeringen har ännu inte fattat beslut om den stödförordning som ska reglera ersättningarna i det nationella programmet. Innan förordningen är beslutad kan programmet inte öppna för ansökningar.

För att skapa möjlighet för att omsätta de 15 miljoner kronor som är avsatta för 2023 till avsedda åtgärder har Naturvårdsverket beslutat om en tillfällig lösning för i år. Det innebär att medlen fördelas till länsstyrelserna att betala ut för åtgärderna hamling av träd, naturvårdsbränning och restaurering av betesmark och slåtterängar.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss