Skogsstrategi

Länsstyrelsen Blekinge leder arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi. Vi gör det tillsammans med representanter för regionala aktörer med intressen i skogen.

Arbetet med den regionala skogsstrategin utgår från det nationella skogsprogrammets vision och mål och genomförs inom ramarna för den svenska skogspolitiken som vilar på två riksdagsbundna jämställda mål om produktion och miljö, de äganderättsliga principerna samt principen om frihet under ansvar.

Strategi för Sveriges nationella skogsprogram på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad är en skogsstrategi?

Skogsstrategin ska innehålla en gemensam bild av de utmaningar som är viktiga för en positiv utveckling för skogen i Blekinge län och hur vi tillsammans kan arbeta med dem.

Arbetet med en regional skogsstrategi ska i förlängningen bidra till ökad delaktighet och förståelse för olika perspektiv och intressen med koppling till länets skog och dess nyttjande, till ett hållbart brukande och bevarande av skog, lönsamt företagande med koppling till skog och till en jämlik och jämställd tillgång till skog och mark bland länets befolkning och besökare.

Varför en skogsstrategi?

Den regionala strategin ska bidra till att skogens värden nyttjas på ett hållbart sätt i Blekinge. Strategin ska peka på de utmaningar och möjligheter som finns här, som en del av en nationell och global kontext. Den ska också tydliggöra skogens roll i denna tid av klimatförändringar och minskande biodiversitet, men också i utvecklingen av företagande, sysselsättning, jämställdhet och folkhälsa.

Skogsstrategin ska vägleda och inspirera de aktörer som berörs av verksamheter med koppling till skogen i Blekinge.

Blekinges skogsstrategi

Blekinges skogsstrategi är den regionala förlängningen av det nationella skogsprogrammet. Länsstyrelsen inledde under hösten 2018 planeringen med att ta fram den regionala strategin som beslutades 2021. Även om den obrukade och den skyddade skogen berörs är strategins fokus inställt på den brukade skogen.

Ta del av Blekinges skogsstrategi Pdf, 6.5 MB.

Handlingsplan Blekinge skogsstrategi Pdf, 77.8 kB.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss