Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra en naturmiljö? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska jag anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

En anmälan om samråd för övriga verksamheter bör göras vid åtgärder som riskerar att skada ett särskilt skyddsvärt träd och i vissa fall även för åtgärder som kan skada skyddsvärda träd. Exempel på sådana åtgärder är kraftig beskärning av kronan, grävarbeten nära trädet eller körning med tunga maskiner nära trädet. Grävarbeten eller körning med tunga maskiner som sker på ett avstånd om minst stammens diameter gånger 15 behöver inte anmälas för samråd. Avverkning av särskilt skyddsvärda träd ska alltid anmälas för samråd. Avverkning av skyddsvärda träd bör anmälas för samråd.

Skyddsvärda träd

Ett träd bedöms vara skyddsvärt om det uppfyller något av nedan stående kriterier:

 • har en stamdiameter i brösthöjd på minst 80 cm
 • hamlade träd
 • hålträd med en stamdiameter i brösthöjd på minst 30 cm
 • döda stående träd med en stamdiameter i brösthöjd på minst 30 cm,
 • döda liggande träd med en diameter på minst 30 cm vid basen
 • biologiskt värdefulla träd, t ex innehåller minst en rödlistad art eller minst fyra signalarter. Kan också vara äldre senvuxna träd som uppnått hög ålder, ofta med stora partier död ved och grova knotiga grenar i kronan och/eller mycket epifytiska mossor och lavar, eller
 • kulturhistoriskt intressanta träd, t. ex. vårdträd, vägmärken och sjömärken.

Information om registrerade skyddsvärda träd hittar ni på Länsstyrelsens webbGIS Länk till annan webbplats. – Länsfakta Blekinge. Sök på ”skyddsvärda träd” i lagerlistan och tänd båda lagren med skyddsvärda träd, här finns både skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd. Det finns många skyddsvärda träd i vår omgivning som inte är registrerade, var därför uppmärksam på om just till träd uppfyller kriterierna för skyddsvärt eller särskilt skyddsvärt.

Särskilt skyddsvärda träd

Nedan stående träd bedöms som särskilt skyddsvärda:

 • Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
 • Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
 • Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

Särskilt skyddsvärda träd är ovanliga i vardagslandskapet och bör bevaras oavsett om de påträffas i skogsmark, odlingslandskapet eller urbana miljöer. Grova, gamla eller ihåliga träd har en mycket stor betydelse för olika djur- och växtarter. Förekomsten av sådana träd är i många fall avgörande för många hotade arters överlevnad. Generellt gäller att ju äldre och grövre ett träd blir desto fler arter kan det utgöra livsmiljö för. Med tiden får ett träd en mängd olika miljöer, till exempel grov bark, solexponerad ved och håligheter som utgör grunden för trädens stora biologiska mångfald. Eken är det trädslag som hyser flest arter, över 1500, varav mer än 500 arter utgörs av hotade arter.

Sverige har ett av Europas största bestånd av jätteträd och har därför enligt åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd ett särskilt ansvar för att bevara dessa träd. Det svenska jätteträdsbeståndet minskar kontinuerligt samtidigt som nyrekryteringen är långsam eller saknas helt. Att bevara så många som möjligt av dessa träd och att gynna nyrekrytering har därför hög prioritet.

Läs mer om skyddsvärda träd på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Stenmurar är viktiga i vårt landskap och har höga natur- och kulturmiljövärden.

En stenmur kan oavsett skick omfattas av de generella biotopskyddsbestämmelserna om en sida av muren gränsar till jordbruksmark. En stenmur som löper längs en allmän väg eller längs gränsen till skogs- eller tomtmark omfattas också av biotopskyddsbestämmelserna om murens andra sida gränsar mot en åker, en betesmark eller annan jordbruksmark. Skyddet för stenmurar gäller normalt även i de fall en högst två meter bred naturlig bäckfåra, ett dike eller en mindre grusväg är belägen mellan stenmuren och den intilliggande jordbruksmarken.

Om du vill utföra en åtgärd som kan påverka en biotopskyddad stenmur måste du söka dispens hos länsstyrelsen. Läs mer om Dispenser och tillstånd för skyddad natur | Länsstyrelsen Blekinge (lansstyrelsen.se).

Även stenmurar som inte är biotopskyddade har ett högt natur- och kulturhistoriskt värde i vårt landskap och är viktiga att värna. En restaurering är värdefull för stenmurens fortlevnad och behöver i de allra flesta fall inte anmälas till länsstyrelsen. Om du utför en restaurering enligt nedanstående försiktighetsmått uppkommer i regel ingen skada på muren och inga naturvärden riskerar att skadas.

 • Rasering och återuppbyggnad ska ske under perioden 1 maj till och med 30 september för att inte skada djur som kan ha övervintrat i muren. Om du utför raseringsarbete vid annan tid får du inte använda maskinell rivning. Stenarna ska då plockas ner för hand.
 • Om du hittar djur i dvala ska du omgående kontakta länsstyrelsen.
 • Minst lika mycket mur som du plockar ner måste byggas upp igen. De stenar som plockas ner ska återanvändas vid återuppbyggnaden av muren.
 • Stenar med lav- och mosspåväxt ska i största möjliga mån placeras överst/ytterst på muren för att inte skada dessa arter.
 • Innan du påbörjar arbetet ska du kontrollera att fåglar, till exempel stenskvätta, inte häckar i eller nära den aktuella muren. Om så är fallet ska arbetet ske först efter avslutad häckning.

Om du vill utföra en annan åtgärd som kan skada en stenmur som inte är biotopskyddad, eller om du inte följer försiktighetsmåtten ovan, kan du behöva anmäla om samråd. En skada kan uppkomma om du plockar bort eller lägger på stenar på ett felaktigt sätt.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, bygga anläggning på marken för solelsproduktion, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt 9 kapitlet miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar. 

Just nu har vi långa handläggningstider. Var därför ute i god tid med din ansökan.

För vissa åtgärder behövs tillstånd. Det kan exempelvis handla om åtgärder som berör skyddade områden, fornlämningar och vatten. Här får du reda på hur du går till väga.

 1. Sök tillstånd för åtgärder inom skyddad natur
  Läs sidan Dispenser och tillstånd övriga naturskydd
 2. Sök tillstånd för åtgärder vid fornlämningar
  Läs sidan Fornlämningar och fornfynd
 3. Anmäl om vattenverksamhet för åtgärder inom vattenområden
  Läs sidan Vattenverksamhet

 Gäller detaljplan för området ska du kontakta kommunen.

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska samrådsanmälan göras till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska samrådsanmälan göras till kommunen.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30