Låga flöden i september 2018

Vattensituationen i Blekinge

Inför sommaren 2019 har vi lägre grundvattennivåer än normalt vilket innebär att det kan blir en utmaning att klara av en lång varm sommar. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att spara på vattnet för att förebygga och minska eventuella problemen.

Långvarig torka kan påverka dricksvattenförsörjning, jord- och skogsbruk, industri och turism, liksom förutsättningarna för växter och djur.

Låga vattenflöden i Blekinges vattendrag

I Blekinge är det i dagsläget låga vattenflöden i Mörrumsån, Mieån, Bräkneån, Ronnebyån, Listerbyån samt Nättrabyån (uppdaterad 12:e augusti). SMHI och SGU tar varje vecka fram en gemensam lägesbild över vattensituationen i landet på hemsidan Risk för vattenbristlänk till annan webbplats där du kan läsa mer.

Film om torka och vattenbrist

Låga grundvattennivåer

Grundvattennivåerna är enligt mätningar från SGU (Sveriges geologiska undersökning), mycket under de normala i små magasin. Små magasin är en benämning för de grundvattenkällor där de flesta grävda och borrade brunnar får sitt vatten. I de stora magasinen ser förutsättningarna bättre ut. Stora magasinen avser främst stora sand- och grusåsar där vissa kommuner tar sitt vatten ifrån.

Gå in på SGUs webbsidalänk till annan webbplats för aktuell information om grundvattennivåer.

Efter sommaren 2018 har grundvattennivåerna knappt hunnit hämta sig till normala nivåer innan de från våren snabbt började sjunka igen. När grundvattennivåerna som nu är låga betyder det att risken är extra hög för vattenbrist ifall sommaren blir torr eller vattenbehovet är stort. Som jämförelse hade Blekinge högre grundvattennivåer än normalt under våren 2018, ändå drabbades många i länet hårt av vattenbrist den sommaren.

Använd vatten klokt även om just din kommun ännu inte utfärdat begränsningar.

Risk för skada på vattenmiljön

I nuläget när flödena är så låga, gör Länsstyrelsen i Blekinge den generella bedömningen att även mindre vattenuttag från sjöar och vattendrag riskerar att medföra skada på vattenmiljön och vattenlevande organismer, och att det därför i princip bara är vattenuttag som kan göras i enlighet med ett meddelat tillstånd/ vattendom eller ett beslut från länsstyrelsen i t.ex. ett anmälningsärende, som är tillåtna enligt miljöbalken. En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall utifrån lokala förhållanden, syftet med och storleken på vattenuttaget m.m.

Det kan finnas undantag där det efter en bedömning i ett enskilt fall kan vara tillåtet att göra vattenuttag trots risk för negativ påverkan på miljön, t.ex. tillfälliga eller mindre vattenuttag för att få dricksvatten till djur, när det inte finns några rimliga alternativ. Det kan även finnas fall där det går att visa att ett vattenuttag kan göras utan risk för skada på miljön och/ eller enskilda intressen.

Det är alltid den som tar ut vatten som ska kunna visa att miljöbalkens regler följs. Om man är osäker på hur vattenuttag kan påverka miljön och vilka regler som gäller bör man kontakta länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet.

Film om grund- och ytvatten

I den obligatoriska egenkontrollen (26 kap. 19 § MB) ingår att ta reda på hur vattenuttaget påverkar miljön, och att planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga negativ påverkan på miljön. Den som gör vattenuttag bör t.ex. alltid kunna visa när vattenuttag har gjorts, hur mycket vatten som tagits ut, hur vattenförhållandena (t.ex. vattenflöde, vattentemperatur) varit vid tiden för vattenuttaget, och kunna göra en motiverad bedömning av hur vattenmiljön kan ha påverkats av vattenuttaget.

 

När det är torrt ökar behovet av att ta ut vatten från vattendrag, sjöar eller grundvatten för att t.ex. bevattna åkrar eller trädgårdar. Enligt miljöbalken (MB) krävs normalt tillstånd eller anmälan för vattenuttag.

Undantag från tillståndsplikten gäller om det är uppenbart att vattenuttaget inte skadar allmänna eller enskilda intressen genom påverkan på vattenförhållandena. Vattenuttag för en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning är också undantaget från tillstånds- och anmälningsplikten.

Samtidigt ska miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. MB) alltid följas, vilket bl.a. innebär att vattenuttag inte får göras på ett sådant sätt att miljön skadas. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns risk för skada. Hänsynsreglerna ska följas i den utsträckning det inte kan anses orimligt.

 

Husbehovsförbrukning omfattar användning av vatten för t.ex. bad, tvätt, rengöring och trädgårdsbevattning i icke kommersiellt syfte. Inom jordbruket så räknas t.ex. dricksvatten till djur som husbehovsförbrukning, men inte bevattning av jordbruksmark.

Om man ser musslor, kräftor eller fisk som far illa i torkan så bör man kontakta länsstyrelsen. Vi har också egen övervakning av bl.a. särskilt värdefulla musselbestånd och har beredskap för att vid behov vidta åtgärder. Det är inte tillåtet att flytta fridlysta musslor utan tillstånd av länsstyrelsen.

Det behövs också alltid tillstånd för att flytta fisk, kräftor eller musslor mellan olika vattenområden. Även om avsikten är god så finns risk att det medför stora skador på arter och ekosystem genom t.ex. spridning av sjukdomar och skada på värdefulla fiskbestånd. Länsstyrelsen hanterar ansökningar om tillstånd att flytta fisk, kräftor eller musslor med förtur i akuta fall.

Lyssna på ett inslag om rödlistade musslor i Silletorpsån på SR Blekinge P4länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunalt vatten och bevattningsförbud

Frågor om kommunalt vattten hanteras av kommunerna. Kommunerna kan meddela bevattningsförbud som innebär restriktioner i vattenanvändningen för den som har kommunalt vatten. Bevattningsförbud meddelas ofta med kort varsel, det är därför viktigt att noga följa utvecklingen och vara uppmärksam på information från kommunerna.

Egen brunn

För den som har egen brunn, och därmed eget ansvar för sin vattenförsörjning, är det viktigt att regelbundet kontrollera vattennivån i brunnen och att ha beredskap för alternativa lösningar om brunnen skulle sina. Ofta kan kommunen hjälpa till om brunnen sinar. Vänd dig till vattenproducenten, VA- enheten eller kommunalt vattenbolag, för mer information.

För att följa utvecklingen när det gäller grundvattennivåer och påverkan på den enskilda vattenförsörjningen ber länsstyrelsen alla att lämna uppgifter om brunnar där vattennivån är mycket lägre än den brukar vara vid den här aktuella tidpunkten, brunnar som sinat, och brunnar där vattnet blivit salt.

Råd för ägare till egen brunn vid torka på Livsmedelsverkers webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Formulär för inrapportering av brunnsuppgifter

Film med vattenspartips och bevattningsförbud

Kontakt