Vattensituationen i Blekinge

Sommaren 2020 har vi lägre grundvattennivåer än normalt trots de höga flöden som var i våras. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att spara på vattnet för att förebygga och minska eventuella problem. Du hittar information om vattenläget och om det råder bevattningsförbud på respektive kommuns hemsida.

Efter en varm och torr juni riskerar vattensituationen i Blekinge att bli ansträngd under sommaren. När vädret är varmt avdunstar mycket vatten och växtligheten tar upp det mesta av nederbörden. Mer nederbörd än normalt behövs de närmaste månaderna för att få en normal vattensituation.

Långvarig torka kan påverka dricksvattenförsörjning, jord- och skogsbruk, industri och turism, liksom förutsättningarna för växter och djur.

Det är därför extra viktigt att spara på vatten och följa bevattningsförbuden. Information om vattenläget och om det råder bevattningsförbud finns på respektive kommuns hemsida. Tips på hur du kan spara vattnet hittar du längre ner på sidan.

Veckovis uppdatering

SMHI och SGU tar varje vecka fram en gemensam lägesbild över vattensituationen i landet på hemsidan Risk för vattenbristlänk till annan webbplats där du kan läsa mer och hålla dig uppdaterad.

Låga grundvattennivåer och låga flöden

Grundvattennivåerna är just nu under de normala i både stora och små magasin (enskilda brunnar) enligt mätningar från SGU (Sveriges geologiska undersökning). Detta beror på att grundvattennivåerna knappt har hunnit återhämta sig efter torrsomrarna som nu har pågått några år i rad. Normalt fylls grundvattnet på under vintern innan växtligheten har kommit igång. De senaste åren har grundvattennivåerna knappt hunnit återhämta sig innan de snabbt börjat sjunka igen.

Även för ytvatten i länet är nivåerna lägre än normalt. Året började med rikliga nederbördsmängder men har sedan efterföljts av mindre nederbördsmängder. Detta har tillsammans med det varma vädret i vår bidragit till att det nu är låga flöden i vattendragen i Blekinge.

När grundvattennivåerna och flöden i vattendragen är låga betyder det att risken är extra hög för vattenbrist om sommaren blir torr eller om vattenbehovet är stort.
Använd därför vatten klokt även om just din kommun ännu inte utfärdat begränsningar.

Använd inte åvatten

Använd inte åvatten för att bevattna fält och trädgårdar. Flödena i länets vattendrag är låga och det vatten som fortfarande rinner fram behövs för att växt- och djurlivet i vattendragen ska klara sig.

I den obligatoriska egenkontrollen (26 kap. 19 § MB) ingår att ta reda på hur vattenuttaget påverkar miljön, och att planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga negativ påverkan på miljön. Den som gör vattenuttag bör t.ex. alltid kunna visa när vattenuttag har gjorts, hur mycket vatten som tagits ut, hur vattenförhållandena (t.ex. vattenflöde, vattentemperatur) varit vid tiden för vattenuttaget, och kunna göra en motiverad bedömning av hur vattenmiljön kan ha påverkats av vattenuttaget.

 

När det är torrt ökar behovet av att ta ut vatten från vattendrag, sjöar eller grundvatten för att t.ex. bevattna åkrar eller trädgårdar. Enligt miljöbalken (MB) krävs normalt tillstånd eller anmälan för vattenuttag.

Undantag från tillståndsplikten gäller om det är uppenbart att vattenuttaget inte skadar allmänna eller enskilda intressen genom påverkan på vattenförhållandena. Vattenuttag för en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning är också undantaget från tillstånds- och anmälningsplikten.

Samtidigt ska miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. MB) alltid följas, vilket bl.a. innebär att vattenuttag inte får göras på ett sådant sätt att miljön skadas. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns risk för skada. Hänsynsreglerna ska följas i den utsträckning det inte kan anses orimligt.

 

Husbehovsförbrukning omfattar användning av vatten för t.ex. bad, tvätt, rengöring och trädgårdsbevattning i icke kommersiellt syfte. Inom jordbruket så räknas t.ex. dricksvatten till djur som husbehovsförbrukning, men inte bevattning av jordbruksmark.

Om man ser musslor, kräftor eller fisk som far illa i torkan så bör man kontakta länsstyrelsen. Vi har också egen övervakning av bl.a. särskilt värdefulla musselbestånd och har beredskap för att vid behov vidta åtgärder. Det är inte tillåtet att flytta fridlysta musslor utan tillstånd av länsstyrelsen.

Det behövs också alltid tillstånd för att flytta fisk, kräftor eller musslor mellan olika vattenområden. Även om avsikten är god så finns risk att det medför stora skador på arter och ekosystem genom t.ex. spridning av sjukdomar och skada på värdefulla fiskbestånd. Länsstyrelsen hanterar ansökningar om tillstånd att flytta fisk, kräftor eller musslor med förtur i akuta fall.

Lyssna på ett inslag om rödlistade musslor i Silletorpsån på SR Blekinge P4länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunalt vatten och bevattningsförbud

Frågor om kommunalt vatten hanteras av kommunen. Din kommun kan meddela bevattningsförbud som innebär begränsningar i vattenanvändningen för den som har kommunalt vatten. Bevattningsförbud meddelas ofta med kort varsel, det är därför viktigt att noga följa utvecklingen och vara uppmärksam på information från din kommun.

Egen brunn

Den som har en egen brunn har eget ansvar för sin vattenförsörjning. Det är viktigt att regelbundet kontrollera vattennivån i brunnen och att ha beredskap för alternativa lösningar om brunnen skulle sina. Ofta kan kommunen hjälpa till om brunnen sinar. Vänd dig till vattenproducenten, VA-enheten eller det kommunala vattenbolaget för mer information.

Länsstyrelsen följer utvecklingen av grundvattennivåer och påverkan på den enskilda vattenförsörjningen. Lämna gärna in uppgifter om brunnar där vattennivån är mycket lägre än normalt, brunnar som sinat och brunnar där vattnet blivit salt.

Formulär för inrapportering av brunnsuppgifter

Råd för ägare till egen brunn vid torka på Livsmedelsverkers webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filmer om torka, vattenbrist, bevattningsförbud och vattenspartips

Kontakt