Vattensituationen i Blekinge

Vi befinner oss mitt i sommaren och läget är ansträngt när det gäller vattensituationen i länet. Därför är det viktigt att vi alla hushåller med vårt vatten.

Lägesbild för sommaren

Juni var en varm månad med högre temperaturer än vanligt. Det var även nederbördsfattig, något som bidragit till ett ansträngt läge. Nederbörden har endast varit ca 10–25 % av den normala mängd som brukar komma i juni. Långvarig torka kan påverka dricksvattenförsörjning, jord- och skogsbruk, industri och turism, liksom förutsättningarna för växter och djur.

Blekinge bedöms enligt SMHI:s tjänst Risk för vattenbrist vara i risk för både grundvatten (kommunala vattentäkter och enskilda brunnar) och låga vattenflöden i Mieån. På Sveriges geologiska undersökning (SGU) ­rapporterar de om grundvattennivåer som är under till mycket under normalt för årstiden i Blekinge.

Låga flöden

Det är väldigt låga flöden i länets vattendrag och det krävs mycket nederbörd för att dessa flöden ska bli normala för årstiden. Låga flöden påverkar växt- och djurliv negativt och därför är det viktigt att tänka på att inte ta ut vatten från vattendragen för bevattning av åkrar eller trädgårdar när miljön riskeras att skadas.

På grund av den ansträngda vattensituationen är det väldigt viktigt att vi alla fortsätter att spara på vatten hela sommaren. Du hittar tips på hur du kan spara vatten samt svar på vanliga frågor på denna sida.

Veckovis uppdatering

SMHI och SGU tar varje vecka fram en gemensam lägesbild över vattensituationen i landet på hemsidan Risk för vattenbrist Länk till annan webbplats. där du kan läsa mer och hålla dig uppdaterad.

Kommunalt vatten och bevattningsförbud

Frågor om kommunalt vatten hanteras av kommunen. Din kommun kan meddela bevattningsförbud som innebär begränsningar i vattenanvändningen för den som har kommunalt vatten. Bevattningsförbud meddelas ofta med kort varsel, det är därför viktigt att noga följa utvecklingen och vara uppmärksam på information från din kommun.

Egen brunn

Den som har en egen brunn har eget ansvar för sin vattenförsörjning. Det är viktigt att regelbundet kontrollera vattennivån i brunnen och att ha beredskap för alternativa lösningar om brunnen skulle sina. Ofta kan kommunen hjälpa till om brunnen sinar. Vänd dig till vattenproducenten, VA-enheten eller det kommunala vattenbolaget för mer information.

Råd för ägare till egen brunn vid torka på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmer om torka, vattenbrist, bevattningsförbud och vattenspartips

Fler vattenspartips hittar du på vår kampanjsida.

Vattensmart

Kontakt