Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vattensituationen i Blekinge

Blekinge löper större risk att drabbas av vattenbrist och torka än många andra delar av Sverige. På denna sida hittar du en aktuell lägesbild över vattensituationen, tips på hur du kan spara på vårt viktiga dricksvatten samt svar på vanliga frågor.

Lägesbild sommar

Årets sommar är väldigt varm och torr. Nederbördsmängden har hittills varit mycket under det normala för perioden. Det har regnat upp till 50 procent mindre än normalt för årstiden. Det påverkar våra vattendrag och grundvattenmagasin negativt. SMHI har utfärdat en varning för vattenbrist då det är låga flöden i våra små grundvattenmagasin samt i många av våra vattendrag.

Det är inte tillåtet att ta vatten ur vattendragen om det finns risk för skada på naturmiljön. Vid dagens mycket låga vattennivåer kan vattenuttag skada växt- och djurliv i åar. Det gäller även många små uttag. Om du har tillstånd till bevattning med åvatten ska du följa de villkor som finns i tillståndet.

Eftersom grundvattennivåerna är låga i de små magasinen är det särskilt viktigt för dig med enskild brunn att vara sparsam med vattnet. I östra Blekinge råder det också bevattningsförbud i många områden för dig som har kommunalt vatten. Det är väldigt viktigt att respektera det kommunala bevattningsförbudet.

Veckovis uppdatering

SMHI och SGU tar varje vecka fram en gemensam lägesbild över vattensituationen i landet på hemsidan Risk för vattenbrist Länk till annan webbplats. där du kan läsa mer och hålla dig uppdaterad.

Om man ser musslor, kräftor eller fisk som far illa i torkan så bör man kontakta länsstyrelsen. Vi har också egen övervakning av bl.a. särskilt värdefulla musselbestånd och har beredskap för att vid behov vidta åtgärder. Det är inte tillåtet att flytta fridlysta musslor utan tillstånd av länsstyrelsen.

Det behövs också alltid tillstånd för att flytta fisk, kräftor eller musslor mellan olika vattenområden. Även om avsikten är god så finns risk att det medför stora skador på arter och ekosystem genom t.ex. spridning av sjukdomar och skada på värdefulla fiskbestånd. Länsstyrelsen hanterar ansökningar om tillstånd att flytta fisk, kräftor eller musslor med förtur i akuta fall.

Lyssna på ett inslag om rödlistade musslor i Silletorpsån på SR Blekinge P4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalt vatten och bevattningsförbud

Frågor om kommunalt vatten hanteras av kommunen. Din kommun kan meddela bevattningsförbud som innebär begränsningar i vattenanvändningen för den som har kommunalt vatten. Bevattningsförbud meddelas ofta med kort varsel, det är därför viktigt att noga följa utvecklingen och vara uppmärksam på information från din kommun.

Egen brunn

Den som har en egen brunn har eget ansvar för sin vattenförsörjning. Det är viktigt att regelbundet kontrollera vattennivån i brunnen och att ha beredskap för alternativa lösningar om brunnen skulle sina. Ofta kan kommunen hjälpa till om brunnen sinar. Vänd dig till vattenproducenten, VA-enheten eller det kommunala vattenbolaget för mer information.

Råd för ägare till egen brunn vid torka på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt