Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Anlägga våtmark

Vill du anlägga våtmark? Du behöver ansöka om tillstånd för våtmarker som är större än fem hektar. Mindre ytor behöver du endast anmäla.

Våtmarker fyller många funktioner och har ett stort värde ur ett hållbarhetsperspektiv. Framförallt fungerar de som naturliga reningsverk, utjämningsmagasin och gynnar den biologiska mångfalden. Våtmarker utgör livsmiljö för många hotade arter.

Olika typer av våtmark

 • våtmark för att minska näringsläckaget
 • fågelvåtmark
 • översilningsmark
 • viltvatten
 • kräftdamm
 • små våtmarksmiljöer som gynnar den biologiska mångfalden
 • våtmarker som kan användas för bevattning.

Vad är syftet med din våtmark?

Innan du anlägger din våtmark är det viktigt att du vet vilket syfte du har med den så att du får en väl fungerande våtmark. Exempelvis ska inte våtmarker som är avsedda för groddjur innehålla fisk eller kräftor. I en våtmark som anlagts med syfte att minska läckage från växtnäring är det olämpligt att sätta in fisk och/eller kräftor och att utfordra fisk och fågel. Fisk i våtmarker sätter sediment med näringsämnen i rörelse och påverkar fågellivet negativt genom konkurrens om samma föda.

Anmäl eller sök tillstånd

Om du vill anlägga en våtmark med en yta under fem hektar behöver du först göra en anmälan om vattenverksamhet. Du gör anmälan i vår e-tjänst.

Om ytan är större än fem hektar behöver du söka tillstånd. Du söker tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Innan du söker tillstånd ska du hålla samråd med Länsstyrelsen.

Om det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas av verksamheten behövs varken tillstånd eller anmälan. Det är verksamhetsutövaren som ska visa att undantagsbestämmelserna kan användas.

Bilagor du ska skicka med när du anmäler

Skicka med följande bilagor:

 • Karta där våtmarken är inritad i förhållande till sjöar, vattendrag, diken och så vidare. Inlopp, utlopp och eventuella schaktmassors placering ska vara inritade på kartan.
 • Gärna fotografier över området.

Tänk på detta

 • Fyll i din anmälan noggrant.
 • Meddela dina grannar om det planerade våtmarksbygget, och be dem om ett skriftligt yttrande som du kan skicka med i ansökan. 
 • Den detaljerade kartan ska helst inte vara en blockkarta, utan gärna kopia av fastighetskartan. Vattendrag ska finnas med.
 • Markavvattningsföretag är vanligtvis gamla och kan framstå som övergivna men har nästan alltid kvar sina rättigheter och skyldigheter. Men markavvattningsföretag kan omprövas eller upphävas i mark- och miljödomstolen.
 • Anmälan är avgiftsbelagd. Vid andra prövningar, som till exempel biotopskyddsdispens eller strandskyddsdispens, tillkommer ytterligare en avgift.

Vad händer efter din anmälan?

Din anmälan bedöms med syfte att ta reda på vilken påverkan den planerade våtmarken har på allmänna och enskilda intressen. Här sker ett remissförfarande inom Länsstyrelsen samtidigt som remiss skickas till din kommun och till enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken, exempelvis grannar. För en snabbare handläggning kan du redan i ansökan skicka med skriftliga yttranden från dina grannar. 

Remiss skickas eventuellt även till Trafikverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten eller andra intressenter som Länsstyrelsen anser vara berörda.

I samband med din anmälan gör Länsstyrelsen eventuellt ett fältbesök.

Av beslutet framgår försiktighetsmått som måste vidtas.

Stöd för att anlägga och restaurera våtmark

Det finns flera olika våtmarksstöd att söka. En del stöd söks via länsstyrelsen, andra via Skogsstyrelsen eller andra organisationer. Det finns olika bidrag att söka beroende på om du är privatperson, företagare, kommun eller förening. Syftet med anläggningen eller restaureringen av din våtmark samt placeringen av våtmarken styr också vilket bidrag du kan söka.

Stöd hos länsstyrelsen

Inom ramen för den lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner söka stöd för att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker. Projekt kan även initieras och drivas av föreningar och andra lokala aktörer i samarbete med kommuner.

Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa kan söka LOVA-bidrag. Syfte med stödet är att minska övergödning för bättre havsmiljö. Anläggning eller restaurering av våtmark för näringsreduktion kan vara en åtgärd som bidrar till detta.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Stöd hos Jordbruksverket

Via Jordbruksverkets investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder kan du få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

Information om investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Stöd hos Skogsstyrelsen

Om din våtmark är placerad i skogslandskapet kan du upprätta återvätningsavtal, söka stödet Skogens miljövärden eller stöd för Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) hos Skogsstyrelsen.

Syftet med återvätningsavtal är att minska utsläppet av växthusgaser genom återvätning av dikad torvmark. Avtalet riktar sig till skogsägare, både kommuner och privata.

Information om återvätningsavtal hos Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

För dig som vill skapa våtmark i frivilliga avsättningar på skogsmark finns Skogens miljövärden. Stödet riktar sig till skogsägare eller dig som har markägarens tillstånd.

Om bidraget Skogens miljövärden hos Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Stöd för Natur- eller kulturmiljövårdsåtgärder i skog (Nokås) är för dig som vill dämma eller täppa till diken, lägga tillbaka sten i rinnande vatten eller anlägga grunda våtmarker i skogen. Det riktar sig till skogsägare eller dig som har markägarens tillstånd.

Stöd till natur- och kulturmiljövärden i skogen (Nokås) Länk till annan webbplats.

Stöd hos andra organisationer

Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt Länk till annan webbplats.

Bidrag till våtmarksprojekt eller forskning hos Våtmarksfonden Länk till annan webbplats.

Rådgivning om våtmarksåtgärder för lantbrukare som är med i Greppa näringen Länk till annan webbplats.

Utbetalning av stöd år 2015 - 2022

Har du sökt projekt- och investeringsstöd inom landsbygdsprogrammet åren 2015-2022, men inte fått det utbetalt än? Registrera dig då för utbetalning.

Information om utbetalning av stöd du sökt 2015-2022

Våtmarkens historia

Under 1800-talet och 1900-talets första hälft dikades en stor andel våtmarker ut för att skapa ny åker- och betesmark. Behovet av att öka livsmedelsproduktionen var orsaken till torrläggningen som innebar att många av de miljönyttor som våtmarker bidrar med har försvunnit.

Miljömålen och vattendirektivet styr Länsstyrelsens arbete med att fler och bättre våtmarker anläggs i landskapet. Att anlägga rätt typ av våtmarker på rätt plats är ett av många bra verktyg för att minska näringsläckaget till havet. För att återskapa en del av de miljönyttor som gått förlorade finns det möjligheter till ersättning för anläggande och skötsel av våtmarker.

Bakgrund

Grunda vikar har en nyckelfunktion i Östersjöns ekosystem och den biologiska mångfalden. God tillgång till ljus, riklig vegetation och tidig uppvärmning på våren gör att de grunda vikarna fungerar som reproduktions- och uppväxtområden för flera olika fiskarter.

I Blekinge har många grunda kustområden vallats in och torrlagts för att användas som jordbruksmark. Grönadals invallningsföretag, även känt som Dalamaden, är ett sådant exempel. Det grundades 1967 för att förbättra de åtgärder som utfördes redan 1893. En vall anlades tvärs över vikens mynning och vattnet pumpades ut. Kontinuerlig utpumpning av vatten krävs för att hålla viken torrlagd. Området närmast havet utgörs i dag av en, till största delen, väl avgränsad svacka mellan två höjdryggar.

Större delen av Dalamaden utgjorde fram till 2020 en sank gräsmark, delvis bevuxen med sly. Områdets närhet till havet, dess topografiska avgränsning, det stora djupet under havsytan och förekomsten av ett vattendrag gjorde att Dalamaden fick hög prioritet bland tänkbara restaureringsobjekt.

Skillingebäcken, som rinner i en kanal längs invallningens västra sida, avvattnar ett jordbruksområde och är i dag starkt övergödd. Kanaliseringen av bäcken har inneburit en starkt minskad näringsrenande funktion och försämrat reproduktions- och uppväxtområde för fisk.

Utförda åtgärder och aktiviteter

Med stöd av länsstyrelsen har markägaren tillsammans med Biosfärområde Blekinge Arkipelag och Naturvårdsingenjörerna AB restaurerat området för att återskapa de förlorade fiskhabitaten och dess naturliga näringsavskiljning.

På dalamaden har en våtmark skapats genom att låta området innanför vallen översvämmas över havsytans nivå under vinterhalvåret, fram till och med maj. Under sommarhalvåret sänks vattennivån och området kommer att stå i direkt kontakt med havet. På så vis har en havsvik återskapats.

Skillingebäcken leds in i våtmarken genom kulvertar. Våtmarken är idag 16,4 hektar stor varav 13,9 hektar består av öppen vattenyta vid normalvattenstånd. Översvämningen regleras med en så kallad munk i anslutning till den befintliga vallen, genom vilken fisk kan vandra mellan havet och våtmarken när den inte är översvämmad.

När våtmarken är översvämmad går utloppet till havet i stället genom en svagt sluttande artificiell bäck. Bäcken har konstruerats så att fisk kan ta sig in och ut i viken, även när den är översvämmad och har en högre nivå än havet. Möjligheten att pumpa ut vatten för att torrlägga viken har behållits för att möjliggöra skötsel, till exempel slåtter. Under sommaren kan den torrlagda marken användas till bete eller slåtter. Vallar och pumpstationer har anlagts för att avvattna intilliggande jordbruksmark och för ett skydda en väg och flera byggnader i våtmarkens närhet.

Vad har förbättrats?

Med den anlagda våtmarken på Dalamaden har flera av de ekologiska funktioner som havsviken hade innan den torrlades återskapats. Viktigast är reproduktion och uppväxt av vårlekande fisk samt upptag av näringsämnen för att minska övergödningen i Blekinges kustvatten. Utöver detta kommer våtmarken erbjuda nya livsmiljöer för hotade våtmarksberoende arter, ett rikare fågelliv och nya möjligheter till rekreation som vandring, skridskoåkning och fågelskådning.

Planerad uppföljning

Utvandringen av fiskyngel kommer att följas i utloppet till havet. Även invandringen av fisk på våren kan studeras. I havsviken utanför kommer övervakningen av fiskyngel och vegetation att fortsätta, en aktivitet som har pågått sedan 2014.

Samverkan och finansiering

Projektet har finansierats av Havs- och vattenmyndigheternas satsning på lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och fiskeavgiftsmedel. Projektet genomförs i samverkan med markägaren, Biosfärområde Blekinge Arkipelag, Naturvårdsingenjörerna AB och olika entreprenörer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss