Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Motortrafik i naturen

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter.  

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kan kräva markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Ansök om dispens

Använd vår e-tjänst för att ansöka om dispens från terrängkörningsförbudet.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Det är tillåtet att åka 300 meter på var sida om farledens mitt men inte närmare land än 100 meter, om inte farleden går genom ett smalt sund. Reglerna trädde i kraft den 15 juni 2005.

Vad som är allmän farled framgår av "Sjöfartsverkets kungörelse med tillkännagivande av beslut om allmänna farleder och allmänna hamnar", SJÖFS 2013:4länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen beslutar även om trafik med vattenskoter.

Föreskrifterna kungörs i länets författningssamling som finns tillgänglig hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen får meddela tillfälliga dispenser från sina föreskrifter.

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om vattenområden för
användning av vattenskoter i Blekinge län;

beslutade den 13 maj 2019.

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 § förordningen
(1993:1053) om användning av vattenskoter.

De allmänna farlederna, med undantag av farlederna 207 och 208,
avgränsas för användning av vattenskoter till 300 meter på var sida om
mittlinjen enligt markerad farledssträckning i vid tiden aktuellt sjökort,
dock inte närmare land än 100 meter vid normalvattenstånd.

Farled 207 avgränsas för användning av vattenskoter till 25 meter på var
sida om mittlinjen från en punkt 100 meter öster om Stora Färjan till en
punkt söder om Käringberget enligt bilagd karta. Farleden i övrigt
avgränsas till 300 meter på var sida om mittlinjen, dock inte närmare
land än 100 meter vid normalvattenstånd.

Farled 208 avgränsas för användning av vattenskoter till 25 meter på var
sida om mittlinjen från Möcklösundsbron och söder ut inom markerad
farledssträckning enligt bilagd karta. Farleden i övrigt avgränsas till 300
meter på var sida om mittlinjen, dock inte närmare land än 100 meter
vid normalvattenstånd.

För transport mellan sjösättningsplats eller strand och tillåtet
vattenskoterområde ska kortaste väg väljas, dock inte inom
vattenområde som ingår i allmän badplats.
I Karlskrona kommun får vattenskotrar, utöver i allmän farled, användas mellan Aspö och
Hasslö.
-----------------
Denna föreskrift träder i kraft den 13 maj 2019 och gäller tills vidare.

I samband med att denna föreskrift träder i kraft upphör föreskriften 10 FS 2007:38.


STEN NORDIN
Jeanette Steglander

 

Läs föreskriften 10 FS 2019:6 i sin helhet med kartor som pdf.PDF

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och växel:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30