Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik. Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Statens vilt – 33 § i Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Om vilförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen behandlar frågor som rör skötseln av älgstammen, till exempel:

 • Länsvisa planer och mål
 • Jakttider för älg
 • Fällavgifter
 • Indelning av länet i älgförvaltningsområden
 • Granskning av planer för älgförvaltningsområden
 • Uppföljning av arbetet inom älgförvaltningsområdena

Viltförvaltningsdelegationens uppgifter är att besluta om riktlinjer för:

 • Viltförvaltningen inom länet
 • Skötsel av älgstammen
 • I förekommande fall skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
 • Licensjakt och skyddsjakt inom länet
 • Bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen

Viltförvaltningsdelegationens uppgift för förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om:

 • Förslag till miniminivåer för förekomsten av björn, lo, varg och järv i länet som ska lämnas till samverkansrådet
 • Den rovdjursförvaltningsplan för länet som ska upprättas

Viltförvaltningsdelegationens sammansättning

Delegationens ordförande är landshövdingen i länet. Ledamöterna ska representera olika intressen, till exempel jakt- och viltvårdsintresset, ägare och brukare av jordbruksmark, naturvårdsintresset och näringsliv och turism.

Delegationen ska även bestå av fem landstingspolitiker och en representant från Polismyndigheten. Alla ledamöter ska ha en ersättare. Representation styrs av förordningen om viltförvaltningsdelegationer.

Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Följande personer ingår i viltförvaltningsdelegationen i Blekigne län


Ordinarie ledamöter

Ersättare

Företräder intresse

Namn

Namn

Politisk företrädare

Patrik Stjernlöf (M)

Bengt- Olof Nilsson (C)

Politisk företrädare

Hampus Engqvist (S)

Billy Peltonen (S)

Politisk företrädare

Per-Ivar Johansson

Rolf Liljeqvist (L)

Politisk företrädare

Agnetha Wildros (S)

Lena Klintefors (S)

Politisk företrädare

Lars Olsson (SD)

Håkan Abramsson (SD)

Trafiksäkerhet, illegal jakt

Mats Dalén

Johan Berntsson

Jakt- och viltvårdsintresset

Linda Mattisson Olsson

Mats Petersson

Naturvårdsintresset

Ulf Oscarsson

Nicklas Wahlgren

Naturvårdsintresset

Hans Olof Mattson

Greger Ohlsson

Friluftsintresset

Kenneth Sernevi

Vakant

Ägare och brukare av jordbruksmark

Fredrik Persson

Anders Gustafsson

Lokalt näringsliv och turism

Jan Elmeklo

Henrik Wiktorsson

Skogsnäringen

Carl-Johan Nordström

Ola Persson

Natur och ekoturismföretagen

Vakant

Vakant

Yrkesfisket*

Glenn Fridh

Anders Stålberg
Enligt beslut av statsmakterna 1988 ska vi i Sverige ha frilevande vildsvin – arten tillhör vår fauna. Man ansåg att vildsvinen, som har ett stort jaktligt värde, i kontrollerade former (generösa jakttider behölls) åter skulle få bli ett inslag i den svenska faunan. Grunden för beslutet om frilevande vildsvin finns redovisad i regeringens prop 1986/87:58.

En grundläggande princip är att skador av vildsvin ska begränsas främst genom ett starkt jakttryck. Genom samverkan mellan berörda parter – markägare, jordbruksarrendatorer och jägare – ska en beskattning ske så att skadorna hålls på en acceptabel nivå.

Några möjligheter att få bidrag eller ersättning av statsmedel gällande skador av jaktbara viltarter som älg, hjort och vildsvin finns inte. Skador av dessa viltarter ska som nämnts förebyggas främst genom att beståndens storlek balanseras genom jakt.

 Utfodring vid åtellänk till annan webbplats (länk till Jordbruksverket)

Ny lagstiftning från och med 15 maj 2019

Från den 15 maj 2019 införs en lättnad i jaktförordningen som innebär att elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet tillåts vid jakt efter vildsvin. Mörkersikten (termiska sikten) får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser.

Vid jakt eller skyddsjakt av andra arter får elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, eller värmekamera endast användas under förutsättning att Naturvårdsverket lämnar tillstånd till detta.

Under de senaste tjugo åren har vildsvinsstammen ökat drastiskt i Blekinge. I vissa områden är stammarna så stora att de ställer till med stora problem, framförallt för jordbrukarna. Det är bakgrunden till att Viltförvaltningsdelegationen tagit fram en plan för hur vildsvinsstammen i Blekinge ska skötas.

Planen är en vägledning för markägare, lantbrukare och jägare. Det långsiktiga målet är att skapa en jaktbar vildsvinsstam med acceptabla skador för lantbruk och samhälle.

Här är det viktigt att jägare, markägare och lantbrukare samarbetar och att kunskapen om vildsvinen och deras beteende förbättras.

Trafiksäkerheten ska också ha inverkan på stammens storlek och sammansättning.

På kort sikt ska skadorna av vildsvinens framfart minskas genom en ökad jakt och ett ökat samarbete mellan jaktlag, lantbrukare och markägare.

Övergripande riktlinjer för vildsvinsförvaltningen i BlekingePDF

Bakgrund om ASF

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamsvin och vildsvin. De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa och finns numera hos vildsvin i östra Europa, bl.a. i Baltikum och Polen, punktutbrott har också skett i Tjeckien och Belgien. Viruset är mycket motståndskraftigt och kan överleva länge i miljön och i kött från infekterade djur. Läs mer på Jordbruksverketslänk till annan webbplats webbsida.

Smittsäkerhet vid jakt

Jagar du utomlands i ASF-smittade länder eller tar emot jaktgäster från dessa länder ska du tänka på att kläder och utrustning måste rengöras inför inresa till Sverige. Du bör inte heller besöka tamgrisbesättningar eller dina åtel- eller foderplatser inom 48 timmar efter inresa. Vildsvinskött och obehandlade troféer från smittade länder bör inte tas med till Sverige då de utgör en betydande smittorisk. Tänk också på att matprodukter från dessa länder kan innehålla smitta och att matrester inte får hamna ute i markerna. Mer information finns på SVAlänk till annan webbplats:s och Jägareförbundetlänk till annan webbplatss respektive hemsidor.

Rapportera självdöda vildsvin till SVA

Om vi får in smittan i Sverige sker det troligen som ett punktutbrott hos vildsvin. En tidig upptäckt av sjukdomen är då avgörande för en framgångsrik bekämpning och du kan hjälpa till genom att rapportera självdöda vildsvin till SVA tel. 018-67 40 00 eller genom formuläret rapporteravilt.sva.selänk till annan webbplats.

Sjöfågeljakt

Generellt tillstånd

Om du är folkbokförd i Blekinge län, får du jaga sjöfågel på allmänt vatten samt på holmar, klippor och skär, som inte tillhör något hemman . Du får ta med dig ta med två jaktgäster som inte behöver vara folkbokförda i Blekinge.

Reglerna gäller till och med den 30 juni 2020. Innan du beger dig ut ska du läsa föreskriften om sjöfågeljakt:

Länsstyrelsens föreskrift 2015:12PDF

Individuellt tillstånd

Utöver sjöfågeljakt med stöd av av generellt tillstånd för dem som är folkbokförda i Blekinge län, kan ansökan om ett individuellt tillstånd göras hos Länsstyrelsen.

Ansökningsavgiften är 1 350 kronor. Avgiften betalas samtidigt som ansökningshandlingarna lämnas in till Länsstyrelsen, och sätts in på Länsstyrelsens bankgiro 5051-4686.

Ansökan om tillstånd att bedriva jakt på allmänt vattenPDF

Bestämmelser för skyddsjakt

För att förebygga skador av vilt får jakträttshavare bedriva jakt under de tider och övriga villkor som anges i bilaga 4 till jaktförordningen (1987:905).

Enligt 23 a § jaktförordningen får, Naturvårdsverket och i vissa fall Länsstyrelsen, om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, beslut om jakt som avses i 24, 25, 27 och 29 §§ meddelas

 1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse,
 2. av hänsyn till flygsäkerheten,
 3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom
 4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

Ett beslut som avses i första stycket får även avse rätt att göra ingrepp i fåglars bon eller förstöra fåglars ägg.

Skyddsjakt på skarv

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt på skarv i Blekinge läns bräckvattenområde från 2019-02-14 till och med 2021-12-31. Detaljer och villkor framgår i beslutet nedan. Se även nästa punkt angående rapportering och totalt antal fällda skarvar.

Beslut om skyddsjakt på skarvPDF

Rapportering av skyddsjakt på skarv

För att Länsstyrelsen ska kunna utvärdera effekterna av skyddsjakten behöver du som nyttjar beslutet redovisa din skyddsjakt. Gör din rapportering så snart som möjligt efter jakten.

Antal fällda skarvar 2019: 1172/2000

Skyddsjakt efter gråsäl

Naturvårdsverket har fattat beslut om regler för skyddsjakten efter gråsäl. Villkor för skyddsjakten hittar du i Naturvårdsverkets beslut:

Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt efter gråsäl för 2019 och början av 2020PDF

Länsstyrelsen har beslutat om en föreskrift som säger att personer som är folkbokförda inom Blekinge län ska ha rätt att inom länet bedriva jakt efter säl på allmänt vatten samt på holmar, klippor och skär som inte hör till något hemman.

Länsstyrelsens föreskrift 2019:3PDF


Viltskador

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till åtgärder för att förebygga skador från rovdjur och betande fåglar. När gröda eller husdjur skadats av fredat vilt kan ägaren ansöka om ersättning hos länsstyrelsen. Ansökan ska ha kommit in senast tre månader efter det att skadan har inträffat. Vid prövningen tar man hänsyn till om viltet får jagas, skadans omfattning, möjlighet till skyddsjakt samt om andra skadeförebyggande åtgärder har genomförts. På Viltskadecenters webbplatslänk till annan webbplats kan man läsa mer om förbyggande åtgärder, möjlighet till ersättning och annat som rör vilt.

Skador som orsakats av annat vilt än säl ska alltid besiktigas av Länsstyrelsen utsedda besiktningsmän för viltskador i Blekinge.

Foderskapande åtgärder för klövvilt

Projektet Vild & Bortskämd som drivs av bland annat Länsstyrelsen Skåne har tagit fram informationsfilmer om foderskapande åtgärder för klövvilt. Filmerna beskriver varför åtgärderna är viktiga och visar hur du kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt i skogslandskap och jordbrukslandskap.

Projektet Vild och bortskämd

Kontakt