Miljömål i lantbruket

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar och Länsstyrelserna har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål

Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Åtgärder för att nå miljömålen

Länsstyrelsen Blekinge har tagit fram ett åtgärdsprogram som visar riktningen för det fortsatta arbetet i länet. Det uppmärksammar viktiga insatsområden och åtgärder för att nå ett miljömässigt hållbart Blekinge. För varje åtgärd föreslås vem som bör genomföra åtgärden, men det är upp till länets aktörer att åta sig åtgärder. Insatserna ska påbörjas och helst genomföras under programperioden som är 2017–2020.

Åtgärdsprogrammet omfattar insatser och åtgärder inom sex fokusområden som anses vara särskilt viktiga för miljöarbetet i Blekinge:

  • God bebyggd miljö
  • Friskt vatten
  • Biologisk mångfald
  • Hållbara transporter och smart energi
  • Giftfri Miljö
  • Hållbar livsstil

Ett hållbart Blekinge – regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017-2020öppnas i nytt fönster      

Når vi miljömålen i Blekinge?

Varje år bedömer Länsstyrelsen i Blekinge om vi kommer att nå miljökvalitetsmålen i tid. Till vår hjälp använder vi bland annat statistik som kallas miljömålsindikatorer och resultat från miljöövervakning. Vi beskriver om åtgärder som genomförts under året och analyserar vad som mer behöver göras.

Trots att miljöarbetet har varit framgångsrikt inom många områden är nuvarande styrmedel och åtgärder inte tillräckliga. Inte något av de miljömål som bedöms på regional nivå kommer att uppnås till 2020. För Frisk luft är utvecklingen i miljön positiv. För övriga mål bedöms utvecklingen vara neutral eller negativ.

Internationella överenskommelser om kemikalier och minskade utsläpp till luft och vatten är nödvändigt för att uppnå uppsatta mål. Dessutom behövs en omställning till ett samhälle som baseras på förnybar energi. För att skapa en hållbar framtid måste vi förändra vår livsstil och vår attityd till konsumtion. Arbete för att minska matsvinn, nyttja nudging och ta hänsyn till en grön infrastruktur är steg i rätt riktning. Det pågår många insatser som förbättrar tillståndet i miljön, men det går för långsamt. Det krävs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

Miljökvalitetsmålen 2018 - Årlig uppföljning av miljömålen i Blekingeöppnas i nytt fönster

Var finns pengarna?

Vill du veta mer om vilka bidrag och stöd som finns att söka för miljöåtärder? Då är ett tips att titta i rapporten "Var finns pengarna?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" som samlar olika stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen.


Kontakt

Miljömål

E-post till miljomal.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon växel 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30