Vattenskyddsområden

För att skydda grundvatten eller ytvatten kan olika vattenskyddsområden bildas. Inom området finns då begränsningar i hur marken får användas.

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar skapas så kallade vattenskyddsområden. Området har en geografisk avgränsning och är ofta indelat i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för grundvattnet eller ytvattnet. Det rör sig vanligtvis om begränsningar i användningen av marken. Det kan till exempel handla om hantering av kemikalier och förbud mot motorbåtstrafik.

Det är Länsstyrelsen eller kommunen som bestämmer om ett område ska vara ett vattenskyddsområde.

Begäran om att skapa ett vattenskyddsområde

Kommunala vattentäkter av en viss storlek kan bli vattenskyddsområde. Ansvarig kommun kan skicka in en begäran till Länsstyrelsen om att en täkt ska klassas som vattenskyddsområde. Ett skyddsområde skall utgöra ett bra skydd för täkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Karta över vattenskyddsområde

Naturvårdsverkets karta över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Sök dispens

Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde.

Gör din ansökan om dispens så här

 1. Fyll i och skriv under blanketten:
  Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde (PDF)PDF
 2. Skicka blankett och bilagor till blekinge@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen Blekinge
  371 86 Karlskrona

Så hanterar vi dina personuppgifter

Bifoga bilagor

Skicka med följande bilagor när du gör din ansökan:

 • Översiktskarta med angiven skala med norrpil
 • Detaljerad karta med norrpil
 • Ritning av åtgärden (ange skala på ritningen).

Skicka också gärna med fotografier över vattenområdet. Det kan göra handläggningstiden kortare.

I det fall det är aktuellt ska även bifogas:

 • Pål/spontplan, resultat från provborrningar
 • Varuinformationsblad för kemikalier

Betala ansökningsavgift

För att en dispensansökan ska kunna prövas av Länsstyrelsen behöver ansökningsavgiften vara betald. Avgiften är 3 700 kronor. 

Betala avgiften 3 700 kronor till bankgiro 5051-4686. Ange:

 • projekt 72103
 • vem som ansöker
 • fastighetsbeteckning.

Att ansöka om tillstånd

Länsstyrelsen kan i vissa fall vara den myndighet som beslutar om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna. Detta ses i föreskrifterna för respektive vattenskyddsområde.

Gör din ansökan om tillstånd så här

 1. Fyll i och skriv under blanketten:
  Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde (PDF)PDF
 2. Skicka blankett och bilagor till blekinge@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen Blekinge
  371 86 Karlskrona

Så hanterar vi dina personuppgifter

Bifoga bilagor

Skicka med följande bilagor när du gör din ansökan:

 • Översiktskarta med angiven skala med norrpil
 • Detaljerad karta med norrpil
 • Ritning av åtgärden (ange skala på ritningen).

Skicka också gärna med fotografier över vattenområdet. Det kan göra handläggningstiden kortare.

I det fall det är aktuellt ska även bifogas:

 • Pål/spontplan, resultat från provborrningar
 • Varuinformationsblad för kemikalier

Att söka tillstånd är utan avgift

Kontakt