Mottagande och etablering av nyanlända

Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av nyanlända personer.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Den regionala samverkan mellan kommuner, myndigheter och den civila sektorn är viktig i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända personer. Länsstyrelsen arbetar för att det ska finnas beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända personer, och stödjer kommunernas planering för mottagandet. Vi följer även upp kommunernas beredskap och kapacitet för mottagandet på både regional och kommunal nivå.

RÖK - Regional överenskommelse i Blekinge 2019-2021

I Blekinge har vi en regional överenskommelse kring mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Alla kommunerna, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge, är med. I denna samverkansstruktur finns ett Integrationsråd, samt en beredningsgrupp/integrationsnätverk.

RÖK för 2019 - 2021 antogs av Integrationsrådet den 12 september i Karlskrona enhälligt. Samtidigt beslutades det om inriktningen i den handlingsplanen som integrationsgruppen i länet nu börjar arbeta fram. Dessa är

* Skalbara system, dvs att den kunskapen och kompetensen som byggts upp under årens lopp för mottagandet av flyktingar ska bevaras och en beredskap ska byggas upp på samma sätt om i andra samhällsområden, dvs att man kan ha en låg nivå, men vid behov snabbt trappa upp till mer kapacitet.

* Individen i centrum, dvs att de nyanlända ska kunna bli delaktiga sin integration, och ses som subjekt när etablering planeras. Samverkan mellan organisationerna som alla gör sin del av etableringen ska förstärkas så att alla ska ha samma bild av vad som händer och varför.

* Länet sak ses som en enhet. Hela Blekinge ska ses som en enhet när det gäller skola, arbetsmarknad och andra samhällsområden i större grad än idag. Det innebär synergivinster för kommuner och ett större utbud av insatser för de nyanlända.

* Samarbete med den idéburna sektorn. Föreningslivet och den idéburna sektorn skapar mycket av det goda integrationsarbetet på fältet. Myndigheterna och den idéburna sektorn behöver systematisera sina kontakter och skapa en sturkturerad dialog för att bättre se varandras förutsättningar och skapa hållbar etablering.

RÖK 2019 - 2021PDF

Beslut Integrationsrådet 2019-09-12PDF

Fördjupning av de fyra inriktningar för RÖK -handlingsplanPDF

Länsstyrelsen Blekinge erbjuder ett brett kontaktnät, kompetenshöjande insatser, samordning av insatser och fördelar statsbidrag. Vid frågor kontakta integrationssamordnarna.

Vilka gäller bosättningslagen?

Lagen gäller kvotflyktingar och nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller som alternativt skyddsbehövande, samt anhöriga till dessa personer. Målgruppen för anvisningar till kommunerna är enbart kvotflyktingar och nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande och som befinner sig på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Frågor och svar om bosättning på Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Bidrag för bostadslösningar

Länsstyrelserna delar ut medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället (§ 37 i ersättningsförordningen 2010:1122).

Kontakt