Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen kan bevilja bidrag till en förening som vårdar en kulturmiljö. Vi beslutar också om tillstånd att förändra en skyddad kulturmiljö.

Bidrag till kulturhistoriska miljöer

En förening som vårdar en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden eller blir mer tillgänglig och användbar för alla kan ansöka om bidrag från Länsstyrelsen.

Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö genom att förklara den som ett byggnadsminne. Den som planerar att göra ändringar i ett byggnadsminne behöver tillstånd från Länsstyrelsen. Vi fördelar även bidrag för vård av byggnadsminnen.

Byggnadsminnen

Kyrkliga kulturminnen

Många av Sveriges kyrkor, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade genom kulturmiljölagen. Det gäller även kyrkor som sålts av Svenska kyrkan. En ändring i ett kyrkligt kulturminne kräver ofta ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger också råd om vård- och underhållsplaner.

Kulturhistoriska kulturminnen

Fornlämningar och fornfynd

Om ni planerar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning behöver ni söka tillstånd från Länsstyrelsen. Kontakta oss om ni hittar ett fornfynd eller påträffar en skadad fornlämning.

Fornlämningar och fornfynd

Tillstånd för metallsökare

Enligt kulturmiljölagen är det förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Tillstånd för metallsökare

Kontakt