Stöd till lokala vattenvårdsprojekt - LOVA

Har du idéer om hur man kan minska övergödningen av Östersjön? För att stimulera kostnadseffektiva lösningar har regeringen infört ett statligt bidrag till lokala vattenvårdssatsningar som bidrar till minskade mängder fosfor och kväve i Östersjön.

Tanken är att bidraget ska stimulera lokala initiativ och bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar.

Du är välkommen att kontakta länsstyrelsen för närmare information och diskussion om projektidéer.

Sista ansökningsdag är 31 januari 2020.

Nytt för LOVA 2018

Nu finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018. Nu går det att söka, i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat.

Nu kan åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder genomföras med LOVA-bidrag. Men övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

LOVA-medel kommer även kunna användas av länsstyrelserna för ändamål som LOVA-förordningen anger, samt till kommunikation och administration.

Sedan 2015 går det inte att gå att söka bidrag till toatömningsstationer på grund av förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar, som trädde i kraft den 1 april 2015. Läs mer om förbudet via länk i högerspalten.

Praktisk information om hur man söker LOVA-stöd

Du hittar ansökningsblankett och anvisningar för hur man fyller i den på Havs- och Vattenmyndigehetns webbplats. Ansökan skickas till Länsstyrelsen Blekinge som fattar beslut om eventuellt bidrag.

Det viktigaste kriteriet för att få stöd är enligt förordningen att åtgärden är kostnadseffektiv, alltså premieras de projekt som har lägst beräknad kostnad per kg reducerat fosfor och kväve.

För att länsstyrelsen ska kunna göra denna bedömning är det viktigt att sökande gör en noggrann beräkning av de kostnader och den näringsreducering som projektet förmodas medföra näringsreduceringen kan vara svår att uppskatta men kontakta gärna länsstyrelsen för råd och tips.

LOVA-bidraget är tänkt att bygga på lokala idéer, kunskaper och engagemang. Det är därför omöjligt att göra en lista över vad man kan söka för. Det är eran kunskap och kreativitet som skapar den listan.

Men, det finns ramar för vilken typ av projekt man kan söka bidrag för. Dessa ramar och vilka bedömningar vi kommer göra när vi fördelar medel förklaras kortfattat nedan.

Länsstyrelsen, andra myndigheter, kommuner och organisationer besitter dessutom mycket kunskap om övergödning och åtgärder mot övergödning. -på denna webbplats kommer vi presentera eller länka till sådan kunskap och till kartor med olika teman som vi hoppas kan fungera som planeringsunderlag och inspiration. (innehåll kommer att läggas till kontinuerligt).

 

LOVA-bidragets syfte är att minska övergödningen av Östersjön, vilket kan ske genom två huvudsakliga typer av åtgärder, båda är möjliga att få LOVA-bidrag för.

  1. "Orsaksbehandlande" åtgärder: Näringsämnen når havet genom avrinning från omkringliggande land (både kväve och fosfor), deposition på havsytan (främst kväve) eller genom aktiv kvävefixering som utförs av blågrönalger. Orsaksbehandlande åtgärder är sådana som minskar utsläppen av fosfor och kväve från t.ex. jord- och skogsbruk, enskilda avlopp eller städer. Ett exempel är anläggandet av våtmarker som näringsfälla.
  2. "Symptombehandlande" åtgärder: Åtgärder som minskar den mängd fosfor eller kväve som redan finns i haven. Exempel är musselodling och skörd eller skörd av ilandspolade alger och tång.

Stöd kan ges till båda dessa typer av åtgärder samt till planeringen av sådana åtgärder.

Det viktigaste kriteriet för att få stöd är enligt förordningen att åtgärden är kostnadseffektiv, alltså premieras de projekt som har lägst beräknad kostnad per kg reducerat fosfor och kväve.

Foto: Monika Puch

Båtbottentvättar

Dessa minskar inte övergödningen utan syftar istället att minska spridningen av gifter från båtbottentvättar.

Länkar till information om båtbottentvättar och havstulpaner finns i högerboxen.

Kostnadseffektivitet

För att beräkna kostnadseffektiviteten för en åtgärd behöver man uppskatta både kostnaden och effekten åtgärden får. Effekten en åtgärd kan komma ha (dvs hur stor minskning av mängden fosfor eller kväve den kommer leda till) är ofta svårare att uppskatta än kostnaden.

Det finns inte många utvärderingar av olika övergödningsminskade åtgärder men på denna sida kommer vi försöka förmedla aktuell kunskap genom att ägga upp länkar till studier och rapporter. Håll därför utkik här eller kontakta oss om ni har frågor!

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och växel:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30