Vilda pollinatörer

Det finns idag många hot mot våra vilda pollinatörer. Bland annat har insekternas livsmiljöer blivit färre, såsom blomrika ängar och hagar. Pollinering är viktigt, det bidrar till produktion av livsmedel och till ett fungerande ekosystem. Länsstyrelsen samordnar arbetet med att förbättra livsmiljöerna i länet för vilda pollinatörer.

Det finns cirka 3 000 pollinerade insektsarter i Sverige. Det handlar om bin och andra steklar, dag- och nattfjärilar, flugor och skalbaggar. En stor andel av arterna är hotade. Bland vildbin, som är den allra viktigaste gruppen pollinatörer, är en tredjedel av arterna rödlistade.

Vilda pollinatörer ska få det bättre

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna för vilda pollinatörer. Uppdraget gäller till och med 2022.

Länsstyrelsens uppdrag är att:

  • samordna och vägleda de aktörer i länet som har verksamheter som direkt eller indirekt påverkar förutsättningarna för vilda pollinatörer
  • sprida information och upplysa om hot och möjligheter
  • främja pollinatörer inom naturvården genom anpassad skötsel av skyddade områden och riktade åtgärder inom åtgärdsprogram för hotade arter
  • fördela bidrag inom LONA-pollinering till kommuner.

Sju län i södra Sverige har fått ett extra uppdrag och ska dessutom genomföra restaurerings- och skötselåtgärder inom så kallade ”hot spots” för vildbin. Dessa ”hot spots” är områden som bedöms ha särskild betydelse i Sverige för att bevara vildbin. Länen är Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Gotland, Östergötland och Västra Götaland.

VIP-projektet i Blekinge

VIP-projektet är en satsning med åtgärder i utpekade områden för att öka förutsättningar för hotade vilda pollinatörer.

I Blekinge finns flera prioriterade områden, bland annat vid Kallinge flygfält i Ronneby kommun, Jämjö i Karlskrona kommun, Mörrum i Karlshamns kommun och på Listerlandet i Sölvesborgs kommun.

Exempel på åtgärder som länsstyrelsen genomför är att skrapa fram sandblottor i vägslänter, röja bort sly på sandmarker som håller på att växa igen och skrapa bort växtlighet från nedlagda grustäkter för att blotta sanden. Länsstyrelsen samverkar med Trafikverket, Försvarsmakten, Fortifikationsverket och andra aktörer.

Ett viktigt bIdrag Länk till annan webbplats., projekt i Ronneby kommun för att öka den biologiska mångfalden i kommunens parker och grönområden.

Sök stöd för projekt som gynnar pollinatörer

Kommuner och lokala aktörer kan söka stöd för projekt som gynnar pollinatörer och pollinering. Stödet söks inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Lär dig mer om vilda polinatörer

Pollineringen i Sverige är framförallt beroende av vilda bin, humlor och andra steklar, dag- och nattfjärilar, blomflugor och andra flugor samt skalbaggar. Om du vill fördjupa kunskapen om dessa arter finns mycket att hitta på Artdatabanken Länk till annan webbplats. och den relaterade sidan Artfakta Länk till annan webbplats..

Bland blommor & bin - Lär känna våra flitiga vänner (pdf) Länk till annan webbplats.

Vad har du i din trädgård? En växtguide för pollinatörsvänliga arter och främmande växter som är eller kan bli invasiva i Blekinge (pdf) Pdf, 658.9 kB.

Kontakt