Vilda pollinatörer

Humla i närbild sitter på en lila blomma.

Blåklockshumla

Länsstyrelsen Blekinge arbetar för att gynna vildbin och andra vilda pollinatörer. Arbetet sker genom olika åtgärdsprogram och genom det nationella pollineringsuppdraget.

Pollinering är viktig för vår livsmedelsförsörjning och bidrar till fungerande ekosystem. Ungefär 75% av världens odlade grödor, och 90% av världens vilda växter, är beroende av insekter för sin frösättning. Pollineringen gör det möjligt för oss att odla frukt, frön, bär, vissa grönsaker och många andra grödor. Pollinering bidrar även till naturupplevelser, exempelvis naturstudier, biodling, hobbyodling och bärplockning.

Viktiga vildbin

I Sverige har vi flera tusen pollinerande insektsarter. Av dessa är bin de mest effektiva pollinerarna. En av anledningarna till det är att bins kroppar är behårade, vilket gör att pollen lätt fastnar i håret och på så vis kan det transporteras lätt mellan blommor. Andra vanliga grupper av pollinatörer är blomflugor och fjärilar, men även skalbaggar och andra insekter bidrar till pollineringen.

I dag har vi ungefär 300 arter av vildbin i Sverige och de allra flesta arter, förutom humlorna, lever ensamma i stället för i samhällen. Det innebär att drottningen själv samlar pollen och nektar till sina larver.

Många vildbin bygger bon på soliga och sandiga platser där de gräver gångar för att lägga sina ägg. Andra arter bygger sina bon i gamla döda träd, i ihåliga stjälkar eller tomma snäckskal. Humlor bygger helst sina bon i gamla grästuvor eller övergivna sorkbon.

I dag är en tredjedel av Sveriges vildbin upptagna på den nationella rödlistan som hotade eller nära hotade. Det beror till stor del på att tillgången till föda och boplatser minskar mer och mer.

Om pollineringsuppdraget

Pollineringsuppdraget pågår till och med 2022 och är en satsning för att gynna vilda pollinatörer i hela landet. Många av arterna är hotade och därför behövs insatser för att öka förutsättningarna för att få livskraftiga populationer.

Särskilt fokus ligger på vildbin eftersom de anses vara våra viktigaste vilda pollinatörer samtidigt som de är mest hotade. Insatserna som vi gör i detta uppdrag handlar om informationsspridning, rådgivning och direkta åtgärder.

VIP-projektet i Ronneby kommun

VIP-projektet är en del av pollineringsuppdraget. Det är en satsning med åtgärder i utpekade områden för att öka förutsättningar för hotade vilda pollinatörer.

I Blekinge har vi ett prioriterat område i Ronneby kommun, centrerat kring Kallinge flygfält. Området är utvalt på grund av att finns en stor del sandiga marker och en hög biologisk mångfald av hotade arter där.

Exempel på åtgärder som vi genomför är att skrapa fram sandblottor i vägslänter, röja bort sly på sandmarker som håller på att växa igen och skrapa bort växtlighet från nedlagda grustäkter för att blotta sanden. Vi samarbetar med Trafikverket, Försvarsmakten, Fortifikationsverket och andra aktörer.

Kontakt