Fiskevårdsbidrag

Vill du göra insatser som gynnar vår fiskfauna? Länsstyrelsen ger stöd till prioriterade fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka om medel till fiskevårdsprojekt. Detta är ett anslag som Länsstyrelsen årligen tilldelas från Havs- och vattenmyndigheten. Bidragsandelen är i normalfallet 50 procent men om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli högre.

Bidrag lämnas till insatser för att bevara och/eller återintroducera hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat som gynnar den biologiska mångfalden.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan (exempelvis flottledsrensade vattendrag)
 • utsättning av fisk (återintroduktion av arter som försvunnit)
 • fiskevårdsplaner
 • fiskvägar.

Fiskevårdsområden i Blekinge

I Blekinge län finns det cirka fiskevårdsområden.

Gör din ansökan så här

 1. Skriv ut och fyll i blanketten:
  Ansökan bildande av fiskevårdsområdenPDF
 2. Ligger fisket som ska ingå i fiskevårdsområdet i flera län ska frågan om bildande/ombildande handläggas av Länsstyrelsen i det län där huvuddelen av de ingående fastigheternas vattenareal är belägen. Om länet är Blekinge, skicka ansökan till:

  Länsstyrelsen Blekinge
  371 86 Karlskrona

Eller digitalt till: blekinge@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Blekinge fördelar och administrerar fiskvårdsmedel inom det egna länet. Bidraget får användas till stöd för fiskevården enligt förordningen.

Kontakt