Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteter

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs. Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

För att följa upp hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs kommer länsstyrelserna att använda sig av befintliga strukturer för samordning och rapportering på lokal, regional och nationell nivå.

Om det i rapporteringarna från verksamheterna visar sig att rekommendationerna inte efterlevs, kan länsstyrelsen i dialog med regioner, kommuner och smittskyddsläkare lyfta behov av att vidta åtgärder till regeringen.

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter på regeringen.selänk till annan webbplats

Veckovisa uppföljningar

Varje länsstyrelse gör veckovisa uppföljningar av efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd och ställer samman en regional lägesbild. Länsstyrelsernas gemensamma samordningskansli för hantering av Coronavirus gör därefter en nationell lägesbild som rapporteras till Regeringskansliet (socialdepartementet).

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter i Blekinge

Lägesbild vecka 32

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medel till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, campingplatser, stränder, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. Kommunerna rapporterar om låg till medelgod efterlevnad i butiker och gallerior. Vid köbildning till uteställen på kvällar rapporteras det fortsatt om låg efterlevnad från allmänheten, främst i samband med alkoholförtäring. Vid flera badstränder rapporteras det om låg efterlevnad under soliga dagar.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om hög efterlevnad samt medelgod efterlevnad när det gäller att hålla avstånd. I nuläget är det inga stora problem med trängsel vid knutpunkter, men på skärgårdsbåtarna har man tvingats neka resenärer att följa med beroende på befarad trängsel. Efterlevnaden i naturreservaten är fortsatt hög.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 32

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medel till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, campingplatser, stränder, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. Kommunerna rapporterar om låg till medelgod efterlevnad i butiker och gallerior. Det rapporteras om att Folkhälsomyndighetens råd, rekommendationer och anvisningar inte alltid följs vid serveringsställen. Vid köbildning till uteställen på kvällar rapporteras det fortsatt om låg efterlevnad från allmänheten, främst i samband med alkoholförtäring.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om hög efterlevnad samt medelgod efterlevnad när det gäller att hålla avstånd. I nuläget är det inga stora problem med trängsel vid knutpunkter, men på skärgårdsbåtarna har man tvingats neka resenärer att följa med beroende på befarad trängsel.

Efterlevnaden i naturreservaten är fortsatt hög och länsstyrelsen har placerat ut informationsskyltar på strategiska ställen i välbesökta naturreservat.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 31

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medel till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, campingplatser, stränder, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. Kommunerna rapporterar om låg till medel efterlevnad i butiker och gallerior. Vid köbildning till uteställen på kvällar rapporteras det fortsatt om låg efterlevnad från allmänheten, främst i samband med alkoholförtäring. Länsstyrelsen kommer att samla in en lägesbild från kommunerna med anledning av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om hög efterlevnad samt medel efterlevnad när det gäller att hålla avstånd. I nuläget är det inga stora problem med trängsel vid knutpunkter. Tillsammans med kommunerna ser Region Blekinge över hur trängsel kan motverkas i kollektivtrafiken när gymnasieskolorna öppnar i augusti.

Efterlevnaden i naturreservaten är fortsatt hög men det behövs mer information till allmänheten. Länsstyrelsen fortsätter därför arbetet med att sätta upp informationsskyltar i välbesökta naturreservat.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 30

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medel till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, campingplatser, stränder, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. Kommunerna rapporterar om medel efterlevnad i butiker och gallerior. Svalare väder innebär ett minskande antal besök på stränder samtidigt som trängseln i butiker och gallerior ökar. Vid köbildning till uteställen på kvällar är allmänheten tidvis dåliga på att följa riktlinjerna, särskilt i samband med alkoholförtäring.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om hög efterlevnad och inga stora problem med trängsel vid knutpunkter. Tillsammans med kommunerna ser Region Blekinge över hur trängsel kan motverkas i kollektivtrafiken när gymnasieskolorna öppnar i augusti.

Efterlevnaden i naturreservaten är hög men det behövs mer skyltar med information till allmänheten, vilket länsstyrelsen inlett ett arbete med att sätta upp i de mer välbesökta naturreservaten.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 29

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medel till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, campingplatser, stränder, idrotts- och träningsanläggningar, särskilda besöksmål, butiker och gallerior. Vid köbildning till uteställen på kvällar är allmänheten tidvis dåliga på att följa riktlinjerna.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om hög efterlevnad och inga stora problem med trängsel vid knutpunkter.

Efterlevnaden i naturreservaten är hög men det behövs mer skyltar med information till allmänheten, vilket nu ska sättas upp i de mer välbesökta naturreservaten, rapporterar länsstyrelsen.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 28

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd följs upp

Alla verksamheter i Sverige ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Detta gäller verksamheter som statliga myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund.

För att göra en uppföljning av att rekommendationerna följs ställer länsstyrelsen frågor till aktörer i länet om hur efterlevnaden ser ut inom ett flertal områden.

Uppföljningen görs framför allt med följande aktörer:

 • Kommuner
 • Kollektivtrafik
 • Polis
 • Länsstyrelsernas nationalparker
 • Näringsidkare med välbesökta verksamheter

Frågorna som ställs till aktörerna omfattar ett antal av de områden där Folkhälsomyndigheten har utfärdat särskilda riktlinjer, exempelvis:

 • Allmänhetens efterlevnad att hålla avstånd
 • Efterlevnad bland personer 70+ och riskgrupper att undvika att vistas på platser där människor samlas
 • Efterlevnad hos område/verksamhet att sätta upp information
 • Efterlevnad hos område/verksamhet att erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och att erbjuda handsprit
 • Efterlevnad hos område/verksamhet att skapa generella förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Frågor och svar

Nej, uppdraget handlar inte om att bedriva tillsyn av efterlevnaden. Om du upplever att riktlinjerna inte följs, kontakta i första hand den aktör som ansvarar för verksamheten eller området. Länsstyrelsernas lägesbild summerar efterlevnaden i hela länet under en vecka, inom ett flertal områden.

Om det i rapporteringarna visar sig att rekommendationerna inte efterlevs, kan länsstyrelsen i dialog med regioner, kommuner och smittskyddsläkare lyfta behov av att vidta åtgärder till regeringen. Länsstyrelsen har inte möjlighet att vidta åtgärder på plats, mer än att sprida information om aktuella rekommendationer, riktlinjer och råd i samverkan med regioner, kommuner och andra aktörer.

Det handlar framför allt om följande verksamheter, och liknande:

 • Restauranger, caféer
 • Hotell, vandrarhem, campingplatser
 • Stränder, badplatser, badanläggningar
 • Djurparker, upplevelseparker
 • Idrotts- och träningsanläggningar
 • Kollo, lägerverksamhet
 • Besöksmål, friluftsliv
 • Butiker, gallerior
 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Planera ditt besök innan du ger dig iväg och välj gärna att besöka en plats som inte brukar vara så välbesökt.

Du som behöver resa kollektivt bör i första hand välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats bör om möjligt undvikas. Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

Välj en annan strand eller ett annat område att vara på. Bestäm dig redan innan du ger dig ut för att besöka en plats som inte brukar vara så välbesökt.

Välj ett annat ställe eller en annan tid att när det är färre kunder/gäster. Eller kontakta ägaren eller en ansvarig.

Välj ett annat ställe eller en annan tid när det är färre gäster. Eller kontakta ägaren eller en ansvarig. Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft. Den innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen gäller till den 31 december 2020.

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt