Stöd till solceller

Det går inte längre att ansöka om stöd för solceller. För privatpersoner har stödet ersatts med skattereduktion för grön teknik från den 1 januari 2021. Tidigare inskickade ansökningar från kommuner, företag och privatpersoner hanteras fortfarande.

I januari 2021 började nya regler för stöd till solceller att gälla. Det innebar att länsstyrelserna inte kunde bevilja fler ansökningar från privatpersoner. Många privatpersoner fick därför ett avslag på sin ansökan.

Under våren 2021 beslutade regeringen att länsstyrelserna ska kunna pröva inneliggande ansökningar från privatpersoner om solcellsstöd och lämna stöd till de som uppfyller kraven. Länsstyrelsen fick börja handlägga inneliggande ansökningar den 1 december 2021.

Vad händer om jag har ansökt om stöd?

Samtliga personer som har sökt stödet kommer att kontaktas. Handläggningen kommer ske i turordning och förväntas pågå under 2022. Totalt rör det sig om nästan 9 000 ansökningar.

Du som har ansökt om solcellsstöd under 2020 kommer kunna ta del av stödet om du har:

 • ansökt om stöd hos Länsstyrelsen senast den 7 juli 2020
 • påbörjat investeringsåtgärderna tidigast den 1 juli 2009 men senast den
  31 december 2020
 • slutfört investeringsåtgärderna senast den 30 juni 2021.

Du ska även i övrigt uppfylla de krav som framgår av förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller.

Det här gäller för dig som har ansökt om stöd:

 • Du behöver inte ansöka om stöd på nytt.
 • Du kan få upp till 20 procent i stöd av redovisade projekterings-, material- och arbetskostnader.
 • ROT-avdraget kan kombineras med solcellsstödet. Du som har fått ROT-avdrag för installation av en solcellsansläggning behöver därför inte betala tillbaka avdraget.
 • Det är inte möjligt att kombinera någon del av solcellsstödet med den nya skattereduktionen för grön teknik.
 • Om du får din ansökan beviljad ska ansökan om utbetalning kommit in till länsstyrelsen inom två månader från den dag då länsstyrelsen fattat beslut om stöd.

Vad gäller för privatpersoner från och med 2021?

För privatpersoner har det statliga stödet för solceller ersatts med skattereduktion för grön teknik från 2021. Det gäller för installationer som påbörjas och betalas från och med den 1 januari 2021. Det är Skatteverket som ansvarar för handläggningen av skattereduktionen.

Om skattereduktion grön teknik för privatpersoner på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gäller för kommuner och företag från och med 2021?

För kommuner och företag går det inte längre att söka stöd till solceller.

Under 2021 avsatte regeringen medel till solcellsstödet för kommuner och företag för att möjliggöra stöd till de som har skickat in en ansökan under 2020.

Stöd kan lämnas under förutsättning att investeringsåtgärderna har:

 • påbörjats tidigast den 1 juli 2009
 • slutförts senast den 30 september 2021.

Projektet ska även i övrigt uppfylla de krav som framgår av förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller.

Vad gäller om jag har fått beslut om att solcellsstöd beviljas?

Privatpersoner

Av beslutet om stöd från Länsstyrelsen framgår när solcellsprojektet senast ska vara slutfört och vilket datum som begäran om utbetalning senast ska ha kommit in till Länsstyrelsen. Sista möjliga datum för slutförande av projekt är den 30 juni 2021.

Kommuner och företag

Av beslutet om stöd från Länsstyrelsen framgår när solcellsprojektet senast ska vara slutfört och vilket datum som begäran om utbetalning senast ska ha kommit in till Länsstyrelsen.

För kommuner och företag som fått sin ansökan beviljad efter den 15 januari 2021 ska projektet vara slutfört senast den 30 september 2021.

Om projektet är försenat

Om det av någon anledning inte är möjligt att slutföra projektet inom den tid som anges i beslutet behöver du kontakta Länsstyrelsen. Det är viktigt att du gör det före datumet för slutförandet är passerat.

Ansökan om utbetalning

Du kan bara ansöka om utbetalning om du har fått ett beslut om beviljande av stöd. Av ditt beslut framgår hur och när du senast kan ansöka om utbetalning.

Om du har ansökt om stöd via pappersblankett har du fått en blankett om utbetalning tillsammans med beslutet som Länsstyrelsen skickat till dig. Om du har ansökt via Boverkets e-tjänst hittar du länken till begäran om utbetalning i beslutet om stöd.

Vem gör vad?

Länsstyrelsen handlägger och beslutar om stöd. Länsstyrelsen svarar också på frågor om ditt ärende. Statens energimyndighet ansvarar för att föreskriva föreskrifter för stödet. Boverket sköter utbetalningen av stödet.

Texten uppdaterades senast 2022-01-28.

Genom att använda solkartan kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och hur mycket el du kan producera under ett år.

Så använder du solkartan

Öppna via länken till din kommun:

Karlshamn Länk till annan webbplats.

Karlskrona Länk till annan webbplats.

Ronneby Länk till annan webbplats.

Olofström Länk till annan webbplats.

Sölvesborg Länk till annan webbplats.

Analys av solenergipotential på tak (2D)

Zooma in på kartan och klicka på det hus du är intresserad av. Takytan är indelad i tre färger. Färgerna representerar olika energiklasser som visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket. Skuggning från andra byggnader, vegetation och skorstenar är medräknade i kalkylen.

 • För att få fram den uppskattade elproduktionen fyller du i systemverkningsgraden för det solcellssystem som du vill investera i. Du kan ange 1–20 procent. Normal systemverkningsgrad är cirka 13 procent.
 • Ange också hur många kvadratmeter solpaneler du tänker installera. Tänk på att till exempel sotningsstegar och snörasskydd minskar ytan du kan använda till solpaneler.
 • I diagrammet ser du energiklasserna för de takytor som du kan använda till solcellspaneler. Du ser också hur många kvadratmeter solceller det blir för respektive energiklass. Klicka och dra i den gråmarkerade delen för att öka eller minska ytan för ditt solcellssystem.
Analys av solenergipotential på tak (2D)

Analys av solinstrålning på tak och fasader (3D)

I solkartan kan du också uppskatta hur mycket solenergi som når fasader under ett representativt år. Genom att klicka på knappen i nedre vänstra hörnet på dialogrutan som beskrivs ovan får du tillgång till denna information:

 • När du klickar på knappen öppnas en interaktiv 3D-vy för vald byggnad. Du kan vrida vyn och zooma in på olika delar av byggnaden.
 • I 3D-vyn finns uppgifter om total potentiell solinstrålning på byggnadens tak respektive fasader. Det finns även diagram som beskriver hur stora ytor (vertikal y-axel) som uppfyller olika energiklasser (horisontell x-axel). Uppgifter om solinstrålning på tak för vald byggnad är identisk med den som presenteras i den första dialogrutan (2D).
 • Det är samma energiklasser på både tak och fasader, tänk på att angivna siffror beskriver årlig solinstrålning på tak och fasader och inte möjlig solelproduktion. Solinstrålningen redovisas individuellt för varje byggnadskropp även om det finns flera fastigheter i samma byggnad, exempelvis radhus.

3D-vyn på byggnader fungerar i Chrome, Firefox och senaste versionen av Explorer. 2D-vyn fungerar i alla webbläsare.

Spara uträkningen som pdf

Spara uträkningen som en pdf-fil. Ta med kartan till en leverantör för att få hjälp med att ta fram ett solcellssystem som passar för ditt tak.

Din Kommunala Energi & Klimatrådgivare hjälper gärna till om du vill veta mer om solenergi.

Om kartan ger en missvisande bild av huset så kan det bero på följande:

Solkartan Blekinge baseras på NH-laserdata från Lantmäteriverket. Denna datatyp har lokalt låg kvalitet, dvs. det finns för få punkter för att skapa en rättvisande takkonstruktion. Detta kan exempelvis bero på ytmaterialets egenskaper så att takets reflektans blir dåligt. För vissa tak saknas därför verklig data, så i förekommande fall har dessa ersatts med en förhöjd plan takyta som solenergipotentialen har beräknats på.

Solkartan är finansierad av Energimyndigheten och har tagits fram av Tyréns AB. Den är en del i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Energikontor Sydost och länets kommuner för att öka andelen solceller i Blekinge.

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att öka användningen av solenergi i Blekinge. Nedan kan du läsa mer om arbetet som bedrivs och vilka möjligheter som finns för att installera solceller.

Kartläggning av solceller

Solceller fortsätter att öka i Blekinge enligt en kartläggning från Energikontor Sydost som genomförts med underlag ifrån elnätsägarna. Under 2016 ökade den totala installerade effekten med 74 procent i Blekinge. Följ länken för mer information om solceller i Blekinge

Statistik - Solceller i Blekinge https://solisyd.se/material/statistik-solceller-i-blekinge/

Blekinges mål för solenergi

I Blekinge har vi följande målsättningar för hur mycket solenergi vi vill producera i länet.

Huvudmål: Senast år 2030 finns 110 MW installerad effekt

Delmål: Senast år 2025 finns 75 MW installerad effekt

Målet motsvarar cirka 5% av elanvändningen år 2030 eller att en yta av 110 fotbollsplaner skulle täckas med solceller.

Syftet med målet är att:

 1. Uppmärksamma solenergin som ett särskilt viktigt område i länets omställning till förnybar elproduktion
 2. Peka ut riktningen och visa på vilken hastighet utbyggnadstakten bör ha.
 3. Kraftsamla och inspirera aktörer att sätta upp mer solceller.

Länsstyrelsens ställer sig bakom målet och bjuder in fler aktörer i länet att göra detsamma. Målet har tagits fram inom projektet Sol i Syd.

Energimyndigheten bedömer att andelen el från solceller år 2040 kan uppgå till 5-10 % av Sveriges totala elanvändning. Blekinges mål tar sikte på en något snabbare utbyggnad.

Sol i Syd

Sol i Syd är ett samverkansprojekt som har fått stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden och som pågår mellan 2016-01-01 - 2019-04-30.

Projekts övergripande mål

Öka användningen av förnybar energi markant genom att öka intresset för att använda solenergi i företag och att stärka solenergimarkanden i Skåne och Blekinge genom kompetensutveckling och samverkan.

Läs mer om projektet och dess aktiviteter på www.solisyd.se

Länsstyrelsen i Blekinge deltar som samverkanspart tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne, Lunds Universitet, Energikontor Sydost och Energikontor Skåne, som är stödmottagare och som koordinerar projektet i sin helhet. Externa finansiärer: Regionalfonden Skåne-Blekinge (Tillväxtverket), Klimatsamverkan Skåne, Region Blekinge, Solar Region Skåne och Kraftringen.

Solpotential i Blekinge


Det finns stora möjligheter att utveckla användningen av solenergi i Blekinge. Om vi tog vara på solenergin som strålar in mot Blekinges byggnadstak skulle det täcka så mycket som 75% av länets totala elanvändning. Fram till år 2020 uppskattas den realiserbara potentialen till ca 30% av Blekinges elanvändning, med hänsyn till lönsamhet. En omfattande utbyggnad skulle samtidigt ge många nya arbetstillfällen, motsvarande 2500 respektive 6500 årsarbetskrafter.

Mer om detta går att läsa i rapporten Solenergipotentialen för Blekinges bebyggelse enligt två framtidsscenarier Länk till annan webbplats.. Den visar på stora möjligheter att utvinna solenergi i Blekinge - ett viktigt underlag i arbetet med att främja förnybar energi och minska samhällets klimatpåverkan.

Kontakt

E-post till solcellsstod.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 01 33

Telefontid mellan 10.00 - 12.00 tisdagar och torsdagar.

Har du ett pågående ärende? Ange ditt ärendenummer eller fastighetsbeteckning när du kontaktar oss så kan vi hjälpa dig snabbare.