Valberget

Valberget är ett spektakulärt berg, med mäktiga lodväggar som höjer sig över det omgivande landskapet. Naturreservatets kuperade terräng domineras av ädellöv- och tallskogar.

Friluftsliv och tillgänglighet

Naturreservatet ligger förhållandevis otillgängligt, cirka 2 kilometer från Tararp och 1,5 kilometer från Kölja, och det finns i dagsläget ingen reservatsparkering i området. Men har man väl tagit sig hit är naturreservatet väl värt ett besök, inte minst utsiktsplatsen uppe på Valberget. Här finns även det mäktiga överhänget, som kallas Kyrkan, och storblockiga marker. Stigar och mindre markvägar leder genom områdets skogar. Valbergets lodväggar är populära klätterområden och här finns flera klätterleder.

Det finns inga tillgänglighetsanpassningar inom naturreservatet och på grund av dess otillgängliga läge och kuperade terräng så planeras inte heller några.

Kontinuitetsskogar och höga naturvärden

Naturreservatets marker karaktäriseras av ek-, avenbok- och tallblandskogar samt bokskogar, alsumpskogar och en hydrologiskt intakt skogsbevuxen myr. Skogarna är olikåldriga med stort inslag av äldre, upp till 150 år gamla träd. Inom naturreservatet finns rödlistade och andra naturvärdesintressanta arter, bland annat orangepudrad klotterlav, rostfläck, fällmossa, guldlockmossa, klippfrullania, västlig hakmossa, murgröna och missne. Flera av dessa är knutna till ädellövskogar med höga naturvärden och områden där det obrutet funnits skog under mycket lång tid. På fuktiga eller översilade bergväggar kan rävsvansmossa och sipperraggmossa påträffas.

En liten del av Agnsjön, med dess strandpartier och utlopp i söder, ingår också i naturreservatet. Agnsjön är en av två sjöar i Blekinge där det finns blodigel.

Nedanför Valbergets lodväggar, direkt öster om naturreservatet, låg tidigare en sjö, Valsjön. Den dikades ut på 1920-talet för att skapa odlingsmarker. Större delen av den tidigare sjöbotten är numera skogsbevuxen.

Pilgrimsfalksberg, förhistoriska gravar och torpmark

Det finns många myter och berättelser om Valberget. På 1700-talet knöts bergets namn till den nordiska mytologins Valhall(a), vilket enligt dagens ortnamnsforskning inte stämmer. Namnet har också kopplats till det fornvästnordiska ordet valr, som betyder falk. På 1800-talet sades det att pilgrimsfalkar häckade vid Valberget och hade gjort så sedan ”urminnes tid”. Pilgrimsfalkar ska ha häckat vid berget åtminstone in på 1930-talet. Men bergets namn kommer troligast från ett annat äldre ord, det svensk-danska val, som betyder käpp eller stav och som här ska syfta på de höga stenpelare som utgör bergets sydöstra sida. Det har också sagts att berget har varit en ättestupa, men enligt nutida forskning är det nog en myt.

Valbergets naturreservat ligger på gamla utmarker i gränsen mellan Tararps och Köljas byar, Asarums och Hällaryds socknar. Trots områdets idag förhållandevis otillgängliga läge finns här gott om kulturhistoriska spår och lämningar. De äldsta är stensättningar, som sannolikt är brandgravar, från brons-järnålder, belägna på några av de lite lägre bergen i naturreservatets sydöstra del. Denna typ av gravar anlades, precis som här, vanligen uppe på berghöjder, väl synliga från dåtida färdvägar och boplatser.

Från de senaste århundradena finns ett flertal stenmurar som visar på gamla ägo- och markslagsgränser. Några äldre färdvägar går också genom området. I reservatets södra del låg det under 1800-talet uppodlade åkerlappar och ängsmarker tillhörande ett torp, Wahltorpet. På torpmarkerna finns det fortfarande många lämningar kvar, i form av bland annat stenmurar, odlingsrösen, byggnadsgrunder och kvarstående stubbskottsbrukade ädellövträd. Delar av markerna fortsatte odlas fram till 1970-talet och skogarna omkring betades av kor ända in på 1980-talet.

Valberget, drönarfoto. Foto: Robert Ekholm/Länsstyrelsen Blekinge

Valberget drönarfoto. Foto: Robert Ekholm/Länsstyrelsen Blekinge

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Valbergets naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten, på land eller i vatten, eller att omlagra eller bortföra sten. Det är dock tillåtet att byta ut eller sätta nya klätterbultar inom befintliga klätterområden,
 • skada stenmurar eller andra kulturhistoriska lämningar,
 • otillbörligt skada eller störa djurlivet,
 • fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras livsmiljöer skadas eller förstörs,
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, bortföra eller elda död ved,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning. Matsvamp får dock plockas för eget behov, under förutsättning att de inte är fridlysta,
 • gräva upp eller dra upp växter,
 • plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
 • framföra motorfordon,
 • tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn,
 • göra upp eld eller använda grillar eller liknande, annat än på särskilt iordningställd grillplats,

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • utföra undersökningar som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller annan åverkan på naturmiljön. När det handlar om insamling med destruktiva metoder, till exempel så att substrat förstörs, eller systematisk insamling med fällor kan tillstånd inte lämnas,
 • nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, låda, snitsel, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2024

Kommun: Karlshamn

Typ av miljö: Skogsmark, Våtmark

Karaktär: Bergbranter, lodväggar, blockmarker, utmarksskogar med ädellöv och tall, våtmarker, friluftsliv, kulturhistoria

Areal: Totalt 20,5 hektar, varav 20,1 hektar land och 0,4 hektar vatten

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Mittpunktskoordinater för Valbergets naturreservat är X: 493943, Y: 6229788 (SWEREF 99 TM).

Gå eller cykla

Från Tararpshållet: Längs Tararps byväg, ett par hundra meter söder om Tararpsvägen, står en liten träskylt mot Valberget. Sväng österut där, in på en mindre väg och följ den cirka 1,5 kilometer fram till naturreservatet.

Från Köljahållet: Från Gamla riksvägen, väster om Hällaryd/Trensum, norrut längs Köljavägen och sedan vidare på små brukningsvägar fram till naturreservatet, totalt cirka 3 kilometer.

Med bil

Det finns för närvarande inte någon parkering knuten till naturreservatet och inga lämpliga parkeringsmöjligheter i övrigt, så det är svårt att ta bil till området. Arbete pågår för att hitta lösningar på detta.

Med kollektivtrafik

Från busshållplats ”Froarpsvägen” i Asarum är det 5 kilometer via Tararp till naturreservatet.

Från busshållplats ”Aplakärr”, Trensum, är det 3 kilometer via Kölja till naturreservatet.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss