Ronneby blåmusselbankar

Ronneby blåmusselbankar, Gåsfeten med fyren. Foto: Johan Wolgast/ Länsstyrelsen.

Foto: Johan Wolgast/ Länsstyrelsen

Ronneby blåmusselbankar är ett marint naturreservat. Det är med sina 14 175 hektar länets i särklass största naturreservat, och utgörs nästan helt av öppet hav.

Ronneby blåmusselbankar har en rik förekomst av blåmusslor samt kräkel och andra rödalger. Musselrika grundområden i ytterskärgården utgör en viktig miljö som rast- och födosöksområde för dykänder som ejder och alfågel, arter vars bestånd minskat kraftigt de senaste decennierna.

Naturens reningsverk

Blåmusslor filtrerar planktonalger ur vattenmassan och mildrar därmed några av effekterna av övergödningen i Östersjön. Blåmusslornas filtrering är en både hållbar och effektiv reningsfunktion för att ta hand om diffusa utsläpp. Denna ekosystemtjänst, i form av förbättrad vattenkvalitet och siktdjup, är värdefull för en frisk havsmiljö.

Fågelöar

Naturreservatet omfattar ett 10-tal öar av vilka Gåsfeten och Asla är de största, samt ett antal små skär. Öarna är viktiga häcknings-, rast- och övernattningslokaler för flera vitfågelarter, bland annat skräntärna. Asla omfattas av fågelskydd med beträdnadsförbud under perioden 1 april – 15 juli.

Världens första AGA-fyr

På norra delen av Gåsfeten finns en fyr av Gustav Dalén-typ. Den nuvarande fyren som byggdes 1904 var från början försedd med veklampa. Den 1 april 1906 utrustades den, som första fyr i världen, med AGA-ljus med klippventil. Numera är den elektrifierad.

Karta med reservatsgräns för Ronneby blåmusselbankar. Länsstyrelsen Blekinge

Karta med reservatsgräns för Ronneby blåmusselbankar. Länsstyrelsen Blekinge

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka området, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark eller havsbotten, fast naturföremål eller ytbildning,
 • medvetet skada eller störa djurlivet,
 • skada buskar, tång och alger eller vegetation i övrigt,
  plantera, eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
 • till öarna medföra hund, katt eller annat rovdjur som inte är kopplat,
 • göra upp eld direkt på klipphäll,
 • tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn på samma plats,
 • ankra eller förtöja båt mer än två dygn på samma plats,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • tomgångsköra motor (mer än 1 minut) eller använda motordrivet laddningsaggregat.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • utföra undersökningar som omfattar provtagning, markering, fångst eller fiske, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv. När det handlar om insamling med destruktiva metoder, till exempel så att substrat förstörs, kan tillstånd inte lämnas,
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2020

Kommun: Ronneby, Karlskrona

Karaktär: Marina områden, skärgård

Areal: 14 180 hektar, varav 5 hektar land och 14 175 hektar vatten

Markägare: Staten, allmänt vatten, outrett vatten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat, delvis Natura 2000 (ön Gåsfeten) samt Fågelskyddsområde (ön Asla).

Hitta hit

Området ligger drygt sex kilometer söder om Ronneby och sträcker sig tre mil från Bräkne-Hoby skärgård i väster till havsområdet sydost om Hasslö i öster. Det kan endast nås sjövägen.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss