Persgärde

Foto: Robert Ekholm

I naturreservatet Persgärde kan du uppleva flera naturtyper och stor biologisk mångfald. Området består främst av artrika ädellövskogar. Insprängt i området finns också artrika mader och betesmarker.

I de tre naturreservaten Kvallåkra, Östra Kvallåkra och Persgärde skyddas ett stort sammanhängande område med värdefull skog. Här finns gamla träd och död ved, något som många fåglar, insekter, mossor och lavar uppskattar. Reservaten binds samman av flera markerade stigar.

Ädellövskog med mångfald

Reservatet som ligger i den lövskogspräglade blekingska mellanbygden, består av två delområden. Länsväg 631 passerar genom det norra området, som går upp till Svartasjön, och även gränsar till Östra Kvallåkra. Där växer ädellövskogar. Ek och bok är de vanligaste trädslagen. Skogen i stort sett fått leva sitt eget liv de senaste 50 åren och utvecklats till en naturskog. Här finns gott om äldre träd, högstubbar och lågor, som är livsmiljöer åt många arter.

Rik flora

Ett dike rinner genom reservatets östra del. Där ligger Dammkärret med öppna mader i. Gökblomster, humleblomster och ängsbräsma trivs i Dammkärret. Där kärret övergår i skog kan man ha turen att hitta orkidén nästrot, en av få svenska växter som saknar klorofyll.

I det södra delområdet, som ligger för sig själv norr om Norra Öllesjön, växer lundartad ekskog och en fin lundflora med arter som tandrot, myskmadra och vårärt. Där går betesdjur under sommartid.

Parkeringsplats finns söder om vägen, i områdets östra del. Vindskydd och toalett finns i Persgärdes södra delområde (i öster), som ligger vid N. Öllesjön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Persgärde, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva, borra, mejsla eller på annat sättförstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • släppa hund lös annat än vid jakt
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd och stubbar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • framföra fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • på störande sätt nyttja radio, cd-spelare eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som verkar störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • rida eller cykla annat än på vägar.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1996

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Ädellövskog, betesmark och mader

Areal: 58 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Vik av från E22:an vid avfart 53 mot Hällaryd. Kör genom samhället och fortsätt norrut i ungefär en mil tills du har informationsskylt och en liten parkering på vänster sida.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss