Pagelsborg

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet Pagelsborg består av en cirka 400 meter lång grusås. Här har du utsikt över en vacker dalgång med våtmarker och betesmarker som stäcker sig ut till Östersjön och Järnavik.

I trakten började inlandsisen smälta av för cirka 14 000 år sedan och den uppdämda Baltiska issjöns högsta kustlinje låg på 65 meter över nuvarande havsnivå.

Landskap format av isen

Åsen är en isälvsavlagring som bildats i en istunnel eller i en öppen isspricka där moränmaterialet i form av sand, grus och sten har transporterats, sorterats och avsatts av smältvattnet från inlandsisen. Åsen är här bildad under högsta kustlinjen och har trots havets påverkan behållit en markerad ryggform.

Åsen är den sydligaste delen av Bräkneåsen och är väl markerad i landskapet. Den höjer sig cirka 10 meter över de omkringliggande fälten.

Fornlämningar

På åsens sluttning mot öster finns fornlämningar från järnåldern i form av resta stenar och en rektangulär stensättning.

Blomsterprakt

På åsen finns ett glest bestånd av grova ekar samt lindar och björkar. Om våren blommar här backsippor på torrängarna och på sommaren syns solvända, gråfibbla och backtimjan med flera blommor. Från åsen har man fin utsikt söderut genom dalgången med ett öppet odlingslandskap, över våtmarksområden och betesmarker, mot Järnaviksbukten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Pagelsborg, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Förstöra eller skada naturföremål eller ytbildning
  • störa betande djur eller djurlivet i övrigt
  • medföra hund
  • plocka blommor 1/4 - 1/7
  • skada växande träd eller buskar eller vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1982
Kommun: Ronneby
Karaktär: Grusås med torräng
Areal: 15 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Kontakt